44 9 de Bibliotheek in te zien. Ten slotte kwamen 8 bezoekers met 12 bezoeken voor de Letterkundige Verzameling. O.a. kwam de conservator van het Museum der Vlaamsche Letterkunde te Antwerpen zich persoonlijk van de inrichting onzer verzameling op de hoogte stellen. De tentoonstelling van de merkwaardigste en mooiste stuk ken uit de verschillende archiefverzamelingen trok 1010 bezoe kers, terwijl de gewone najaarstentoonstelling, gewijd aan de Prinsessen van Oranje en den Haag voorheen en thans, door 2658 personen werd bezichtigd. Op een der avonden werden de leden van de afd. den Haag van de Nederl. Christelijke Reisver- eeniging door mij op deze tentoonstelling rondgeleid. Voor de tentoonstelling uitgaande van de Haagsche Architectenclub kwam een honderdtal bezoekers. In het geheel trok het archief- gebouw dus ongeveer 5500 bezoeken. Uit de Bibliotheek werden 294 deelen naar buiten uitgeleend. Het getal der schriftelijk behandelde zaken bedroeg 811. Uit het buitenland kwamen 55 aanvragen, terwijl bij 204 brieven genealogische inlichtingen werden ingewonnen; 106 aanvragen betroffen de Prentenverzameling, 42 de Bibliotheek en 55 de Letterkundige Verzameling. Er werden 73 zgn. arische verkla ringen afgegeven en ongeveer 70 afschriften vervaardigd. Voor schenkingen aan de Bibliotheek werd 53 maal met een gedrukt formulier bedankt. Van 272 stukken uit de Prentenverzameling, meer dan nog ooit was voorgekomen, werden fotografische reproducties ver vaardigd, terwijl van 14 archiefstukken een foto werd genomen. Een bedrag van ruim f 97,aan leges werd ontvangen. Dertigmaal tweemaal zooveel als het vorige jaar wer den van hier stukken gedeponeerd bij andere wetenschappelijke instellingen, nl. het Algemeen Rijksarchief, de Rijksarchieven in Groningen en Friesland, de Gemeente-archieven van Leiden, Deventer en Vlaardingen, de Koninklijke Bibliotheek, de Uni versiteitsbibliotheken te Amsterdam en Utrecht en het Rijks- bureau voor de Monumentenzorg. Wederkeerig werden talrijke malen hier stukken uit andere archieven gedeponeerd. Driemaal werd door het uitleenen van stukken uit de Pren tenverzameling, de Bibliotheek en de Letterkundige Verzame ling medewerking verleend aan buiten het gebouw gehouden tentoonstellingen, nl. aan de Tentoonstelling betreffende de Nederlandsche Muziekgeschiedenis in het Gemeente-Museum, aan de Tentoonstelling betreffende Huwelijken in het Huis Oranje-Nassau in het Oranje-Nassau-Museum en aan de van het VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 928