87 1 039 ingeschrevene (n). 3 1 c. 3 1046 3 003 1 602 1197 31 c. 1 Behandeld werden 558 verzoeken 1500 102 1401 67 105 a. b. a. b. het getal gewone dienstplichtigen der lichting te dragen, werden: 1° voorgoed ongeschikt verklaard 2° van het inschrijvingsregister afge voerd: wegens overlijden wegens bezit van een vreemde nationaliteit wegens uitsluiting van den dienst om vrijstelling van den dienstplicht (eerste oefening) wegens kostwinnerschap. In den loop van 1936 vond bovendien inschrijving plaats van Lichting 1938. dienstplichtigen voor de lichting 1938. Het inschrijvingsregister voor die lichting werd 16 November 1936 gesloten met 3 810 in- zoodat overbleven om te worden aan gewezen voor inlijving bij de Land- of de Zeemacht (art. 26, le lid, der Dienstplichtwet) Van deze ingeschrevenen zijn be stemd: a. tot gewoon dienstplichtige van wie zijn toegewezen: aan de Landmacht Zeemacht b. tot buitengewoon dienstplichtige van wie 1° waren vrijgesteld: voorgoed wegens broederdienst tijdelijk wegens het bekleeden van of wegens opleiding tot een geestelijk of godsdienstig menschlievend ambt voorgoed wegens aanwezigheid van een bijzonder geval 2° behoorden tot de landmacht, de zeemacht of de overzeesche weer macht krachtens een voor twee jaar of langer aangegane verbin tenis 3° waren vrijgeloot 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 92