Bijlage 45 VERSLAG van den Dienst voor Kunsten en Weten schappen van ’s-Gravenhage over 1936. De uitgave onzer „Mededeelingen” is weder opgevat. Het in Inleiding. 1937 verschenen eerste stuk van den nieuwen jaargang begint met een uitvoerig en geïllustreerd overzicht van 1936. Dit maakt het mogelijk om, met eene algemeene verwijzing naar die uit gave, in dit Verslag mij in hoofdzaak te beperken tot de in bovengenoemde publicatie uit haar aard slechts terloops of niet behandelde punten. Veranderingen zijn in de personeelssterkte niet gebracht. Aan Sterkte van het de beide wetenschappelijke assistenten kon een vaste aanstelling personeel, worden gegeven; de proefaanstelling uit het bestaande personeel van een bureaulist en een portier kon in een definitieve worden veranderd. Een der bedienden, vrijwel geregeld voor technisch werk in beslag genomen, werd tot atelier-bediende benoemd; in zijn vervanging kon worden voorzien door een zaalwachter, waardoor tevens het stelsel van tijdelijke invallers belangrijk kon worden beperkt. Het personeel bestond op 1 Januari 1937 uit de volgende ambtenaren: A. Gemeentemuseum, Stadhouderslaan: 1 Directeur, tevens belast met de afdeelingen Haagsehe Geschiedenis, Moderne Kunstnijverheid en het Museum Bredius. Wetenschappelijk personeel: 1 hoofdconservator, belast met de afd. Oude Kunstnijverheid; 1 wetenschappelijk assistent 1ste klasse aan dezelfde afdeeling; 1 conservator 1ste klasse, belast met de afdeelingen Moderne Kunst, het Prentenkabinet en de Kunsthistorische Bibliotheek; 1 weten schappelijk assistent 1ste klasse aan dezelfde afdeelingen, speciaal werk zaam aan Prentenkabinet en Studiezaal; 1 conservator 1ste klasse, belast met de Muziekhistorische afdeeling en de Muziekhistorische Bibliotheek; 6 rondleidsters. Administratief personeel: 1 administrateur A, 1 schrijver 2e klasse, 1 verkoopster speciaal belast met verkoop van catalogi enz. enz. Technisch personeel: 1 machinist B, 1 amanuensis, tevens magazijn meester, 1 amanuensis, 1 laboratorium- en atelier-bediende, 1 jongmaatje. Toezichthoudend personeel: 1 concierge B, 1 bureaulist, 1 portier B, 2 bedienden, 7 zaalwachters. Bovendien zijn aan het Museum verbonden 1 schoonmaker, 1 jongm.- schoonmaker en 4 werkvrouwen. B. Museum Bredius, Prinsegracht: 1 concierge, 1 bediende, 1 werkvrouw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 932