45 3 Het Prentenkabinet organiseerde een tentoonstelling van het werk van Th. Colenbrander (speciaal tapijtontwerpen) tegelijk met een van Zwitsersche Affiche’s, gevolgd door een zéér om vangrijke tentoonstelling van het grafische werk van den in Den Haag geboren en in 1934 gestorven houtsnijder, graveur, etser en lithograaf, J. J. Aarts. Onze Muziekhistorische Afdeeling organiseerde gedurende de maanden Juni, Juli en Augustus een groote, vijf zalen innemende tentoonstelling, betrekking hebbende op het Muziekleven in Nederland in de 17de en 18de eeuw. Speciale aandacht werd daarbij gew’ijd aan Jan Pietersz. Sweelinck, wiens nog bekende handschriften bijna alle konden worden getoond. In verband met deze tentoonstelling werd een viertal concerten georgani seerd, waarop wij hieronder terugkomen. Aan het einde van het jaar organiseerden wij in opdracht en ten bate van de Vereeniging van Haagsche Museumvrienden en het Nederlandsch Kunstverbond een omvangrijke tentoon stelling van Oude Kunst (zoowel de Schilderkunst als de Kunst nijverheid omvattende) uit particulier Haagsch bezit, waarvoor wij van niet minder dan 92 stadgenooten, onder wie H. M. de Koningin vóórging, de meest welwillende medewerking onder vonden. De tentoonstelling was tevens als een feestgave bedoeld tijdens de weken van den vorsteljjken bruidstijd. De tentoon stelling duurde tot 7 Februari. Behalve deze eigen tentoonstellingen werden in onze zalen gehouden: van 22 Februari tot 22 Maart: Tentoonstelling Het mooie Duitsche Boek, uitgaande van de „Ver. Deutscher Buchkünstler” te Leipzig; van 29 Maart tot 26 April: Tentoonstelling van Kunst van den Nederlandschen Stam door het Alg. Ned. Verbond; van 29 September: De Geschiedenis van de Harp, in ver band met het jubileum van de harpiste Rosa Spier; van 11-27 September: Fransche Moderne Muziek, bijeen gebracht door het Comité voor een Fransche week op de Jaar beurs te Utrecht. Voor tentoonstellingen buiten ons Museum stonden wij eenige malen kunstwerken af; dit gold de volgende exposities: „Het Zelfportret”, Centraal Museum te Utrecht; „J. Mankes”, Kunst- zaal Kleijkamp, alhier; „Grafische Tentoonstelling” Sted. Museum Amsterdam. Het feit, dat wjj door het opnemen van de Verzameling Concerten. Dr. D. F. Scheurleer het Muziekhistorische Museum in ons vaderland zijn, deed ons besluiten ook de uitvoering van oude VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 934