45 4 Ontvangsten enz. muziek, en dat dan zoo mogelijk met oude instrumenten, ter hand te nemen. In het jaar 1936 werden de navolgende concerten van dezen aard gegeven: Daarbij sloten aan de volgende concerten en voordrachten in verband met de Muziekhistorische Tentoonstelling: Bovendien meenden wij onze, zich voor muziekuitvoeringen zoo goed leenende, voordrachtzaal ook ten bate van veelbelo vende jonge musici te kunnen gebruiken door het organiseeren van „debutanten-concerten”, speciaal voor jongelieden, die niet in staat zijn voor een eigen concertavond te zorgen. In deze serie gaven wij concerten op 24 April, 19 Juni, 24 Juli, 14 October, 9 en 30 December. Deze debutantenavonden waren steeds èn voor de uitvoerenden èn voor ons een groot succes, te meer daar zij kosteloos voor alle museumbezoekers toegan kelijk zijn. Onze concerten, vooral die van oude muziek, zijn door de Haagsche muziekliefhebbers met instemming en waardeering ontvangen. Zeven maal werden de ontvangzaal en de voordrachtzalen gebruikt voor ontvangsten van het Gemeentebestuur. Voorts hielden de volgende organisaties in verband met speciale kunstbelangstelling bijeenkomsten of congressen: De Kring van Scholen; Vereeniging die Haghe; Genootschap Nederland-Frankrijk; Ver. van Huisvrouwen; Ver. Nederland- Duitschland; Ned. Afd. van de P.E.N.-club; Intern. Bond v. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 21 Januari, Museum-strükkwartet: composities van de Mannheimer school (18de eeuw); 11 Februari, Nederl. Kamerorkest onder leiding van O. Glastra van Loon: o.a. Mozart’s Gallimathias Musicum; 10 Maart. Museum-strijkkwartet: composities van de Weensche school (18 eeuw) 14 April, Collegium Musicum D. F. Scheurleer: Oratorium H. Schütz; 16 November, Collegium Musicum D. F. Scheurleer: 16de en 17de eeuw sche instrumentale en vocale muziek; 14 December, 18de eeuwsche divertimenti en serenaden voor blaas instrumenten door leden van de Kon. Militaire Kapel onder leiding van C. L. Walther Boer. 15 Juni, een lezing van den heer B. van den Sigtenhorst Meijer over J. Pzn. Sweelinck; 24 Junk het Collegium Musicum: 17de-eeuwsche Nederl. muziek; 17 Juli, lezing over Muziek in den Muiderkring, met zang, door mevrouw Komter—Kuipers; 7 September, Hans Schouwman, Maria Last, v. d. Woude, Zepparoni: 18de-eeuwsche Nederl. muziek; 12 Augustus, een lezing van den heer D. J. Balfoort over Humor in het Nederlandsche muziekleven in de 17de en 18de eeuw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 935