45 5 Afdeeling. Oude Kunst nijverheid. een vroeg-Spaansche, zen. Patema-aarde- Vrouwenkiesrecht; Ned. Toonkunstenaars Vereeniging; Chr. Onderwijzers Vereeniging; Instituut Schoevers. De Verzamelingen; Aanwinsten. Voor een nadere omschrijving der aanwinsten van de His- A. Historische torische Afdeeling kan verwezen worden naar de Mededeelingen. Gememoreerd dient hier slechts te worden de tijdelijke ver werving van het portret van Const. Huygens door J. Lievens, afgestaan door het Museum te Douai. Van het Museum te Gotha werd overgenomen een portret van een lid der familie Stalpert van der Wielen door den Haagschen 17de-eeuwschen meester Anth. van Ravesteijn. Van hetzelfde Museum ontvingen wij in bruikleen een bronzen groep ged. 1614 van Adriaen de Vries. Zeer omvangrijk was het getal der aanwinsten voor de af- B. Afdeeling deeling Oude Kunstnijverheid. Vooreerst werd hier opgesteld de bovengenoemde groep van A. de Vries. Uit de uitvoerige lijst in de Mededeelingen memoreer ik hier het volgende: I. Europa. a. Meubels. Als geschenk der Ver. van Haagsche Museum- vrienden: een kast 1700, versierd met Chinoiserieën in lak. Een ingelegd tafelblad (laatste kwart der 17de eeuw) schonk ons mevrouw de Waard-van Rossum. b. Weefsels. Aangekocht werd een damasten servet met het wapen van Prins Maurits en het jaartal 1601, uit de werkplaats van den Haarlemschen damastwever Paschier Lamertijn. c. Ceramiek. De belangrijkste aanwinst was een 15de eeuwsche Spaansch-Moorsche met goudlustre versierde apothe kerspot. Aangekocht wferd ■werk schotel. II. Antieke wereld. a. Weefsels. Het belangrijkste was daarbij de overneming van een groote collectie van hoofdzakelijk Koptische weefsels, aangevuld met enkele andere, ook Arabische stukken. b. Glas. Door aankoop verwierven wij van de Egyptische toe passing van het „paté de verre” een zittende godinnefiguur in blauw en wit; door schenking van de Ver. van Museumvrien- den een geboeiden slaaf in zwart. Door aankoop verwierven wij voorts nog een ovale en een ronde glazen schaal (Egyptisch- Romeinsch) en twee zeldzame stukken zg. goudglas-medaillons. c. Metaal. Mevrouw Burg verheugde ons met de schenking van een vierlobbig bronzen schaaltje, een fraai voorbeeld van Romeinsche kunstnijverheid uit de 3de of 4de eeuw n. Chr. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 936