45 6 4 krisheften (Madoera, d. Diversen. Aangekocht werd een klein marmeren vrouwe- kopje (Alexandrië) en een zeer uitdrukkingsvol mummieportret uit stuc (Fayoem), dat bij de koptische weefsels tentoongesteld wordt met enkele andere voorwerpen uit den na-Hellenistischen tijd. IV. Nederlandsch Oost-Indië. Belangrijk was voor deze sectie het legaat van Mr. M. L. Andrée Wiltens, die ons, behalve hierna te vermelden Chineesch porcelein, eenige zeer fraaie zgn. Compagnies-meubels naliet. Dit legaat bracht ertoe uitvoering te geven aan een reeds vroeger gekoesterd voornemen om een zaal (thans nr. 23) in te ruimen voor de opstelling van kunstvoorwerpen uit onzen Archipel. Juist in eene stad als de onze, waar een groot deel der bevolking nauwe betrekkingen heeft of had met Indië, ligt een dergelijke sectie voor de hand. Wij mochten terstond groote belangstelling voor deze collectie ondervinden. Het fraaie bruik leen van Hindoe-Javaansche bronzen en andere oudheden van den heer S. getuigt daarvan en eveneens de toezegging van den heer en mevrouw Mr. J. G. Huyser om, in wisselopstelling, aan ons belangrijke groepen af te staan uit hun rijke verzameling van Indische kleinkunst. De heer en mevrouw G. J. Broek- huyzen te Rijswijk schonken ons twee fraaie voorbeelden van Midden-Javaansch houtsnijwerk. Voorts verwierven wij, als geschenk van den heer C. M. A. Groenevelt, een kogeldoos uit de Bataklanden, terwijl wij aankochten 2 fraai bewerkte mandau’s (zwaarden uit Borneo) en Z. Celebes en uit het Boegineesche). III. Landen van den Islam. a. Ceramiek. Het bleek mogelijk voor een deel dank zij een met erkentelijkheid ontvangen voorschot van de Vereeni- ging Rembrandt enkele lacunes in onze verzameling van ceramiek van den Islam aan te vullen. Het fraaiste stuk daar onder is een groote met een fraai arabesken-ornament in blauw en wit beschilderde schotel, uit de 16de eeuwsche werkplaatsen van Iznik. Een tweetal andere stukken is gelijktijdig aange kocht: een pot met bloem versiering en een kom versierd met een fabeldier en arabesken; beide stukken blauw en wit (Perzië 16de eeuw). Een zeer vroege kom met groene glazuur, welke aan die der Han-ceramiek herinnert, afkomstig uit Transjordanië, werd aangekocht, evenals een 12de eeuwsche Perzische vaas met dieren in laag relief, en een groenblauw verglaasde met planten- motieven gedecoreerde kom uit hetzelfde tijdperk. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 937