45 1 lijst onzer C. Afdeeling Kunst van de 19de en 20ste eeuw. a. Schilderijen. Geschenken: Bovenaan de schenkers stond de Vereeniging van Haagsche Museumvrienden. De heer en mevrouw A. W. Vol&—Soeters schonken haar een belangrijk vroeg werk van Willem Roelofs: „Het Hunnebed”, V. O o s t - A z i De sectie, welke gewijd is aan de kunst van Oost-Azië, heeft in dit jaar een uiterst belangrijke uitbreiding gekregen, gedeel telijk door welkome geschenken en bruikleenen, gedeeltelijk ook door aankoopen. Onder de eerste vermeld ik met bijzondere erkentelijkheid het legaat van wijlen Mr. Andrée Wiltens. Hij liet ons na: een klein aantal (11) stukken Ohineesch porcelein, maar van de beste qualiteit in het genre, dat hij bij voorkeur verzamelde: stukken uit de Wan-li periode, waarbij hij zich gespecialiseerd had op voorwerpen met zuiver Chineesch decor. Ook in deze rubriek noteeren wij de Ver. van Haagsche Museumvrienden onder onze schenkers: een mooi bewerkte jade ring danken wij aan haar. Onder de aankoopen was een groot deel van de collectie, welke de heer A. W. Volz ons bij de opening van het Museum in bruikleen had afgestaan. Behalve de 19 stukken, waarmede onze ceramiek-collectie verrijkt werd, zijn het 13 stuks jade, waardoor deze kleine verzameling op eenmaal van beteekenis geworden is. Ten slotte bracht de aankoop op de te Londen gehouden veiling der collectie Peers Grove een uitbreiding onzer Japan- sehe ceramiek, welke ons bezit daarvan op gelukkige wijze ver volledigd heeft. a. Email cloisonne. Onze kleine verzameling werd aange vuld door den aankoop van de groote, op drie pooten staande wierook-kom uit de collectie Volz. Uit dezelfde bron kwamen een rechthoekig schaaltje en een vaas met vier compartimenten met draak en bloemmotieven. Aangekocht werd een schaal met vogels en bloemmotieven uit de Mingperiode. b. Jade. Onze verzameling is belangrijk uitgebreid 1° door de schenking door dé Ver. v. Haagsche Museumvrienden van een ring vermeid met een uitgesneden hagedis, terwijl 2° aange kocht werden: een groote pi met getanden rand, voorts een vlak uitgesneden cicade en uit de collectie A. W. Volz, 13 stukken. c. Ceramiek van China. Verworven werden niet minder dan 38 voorwerpen, waaronder 19, welke afkomstig zijn uit de col lectie Volz en dus voorheen reeds in bruikleen aanwezig waren. d. Ceramiek van Japan. Onze collectie werd aangevuld met 18 stuks, die alle uit de 18de eeuw dateeren. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 938