45 8 dat door de Vereeniging aan het Museum werd overgedragen. Uit eigen middelen schonk de Vereeniging een schilderij van Anton Mauve: „Arenleessters”. Van W. Roelofs werd ons door den heer P. C. Simonsz een tweede werk geschonken: „Vaart in een Polderlandschap”. Mevrouw Cohen TervaertIsraëls schonk een portret van Isaac Israëls schilderende, door Jan Veth. Een „Damesportret” door Jozef Israëls (omstreeks 1895) werd ons geschonken door Ir. G. A. Kessler te IJmuiden; „Een portret van een Jonge Scheveningsche” (mevr. Blommers) door G. J. Blommers, door de erven Hijmans van Wadenoyen. Een vriend van het Museum, die onbekend wilde blijven, schonk een „Boe renhuis” door Jan van Herwijnen; een groep bewonderaars van Toon Kelder schonk een „Liggend Naakt”. Dat ook een buitenlander onder onze schenkers optreedt, is zeker bijzonder te waardeeren: de heer Enrique Mistier, voor zitter van de Ver. Kunst van Heden te Antwerpen, schonk ons een fraai representatief „Stilleven met Viseh”door Walter Vaes. Aankoopen: Van W. J. Martens een „Strandgezicht” (Viareg- gio). Van A. Osterlind en R. Dufy, Landschappen; voorts een doek van Viktor Tischler „Gezicht in Versailles”. In bruikleen ontvingen wij werken van L. Apol, A. Zand- leven, A. Mauve: „Koeienkop” (schets), P. J. C. Gabriël, Max Liebermann. b. Aquarellen en teekeningen. Aangekocht werd werk van R. Dufy, Mevr. Bauer—Stumpf, Jan Sluyters en Th. Colenbran- der (tapijtontwerpen). c. Beeldhouwwerk. De belangrijkste aanwinst was die van het monumentale beeldhouwwerk „He de France” (brons) van Maillol, dat het hoogtepunt was van de in het Museum gehou den Fransche Tentoonstelling. Op dezelfde tentoonstelling koch ten wij een bronzen groep van H. Laurens en een Masker in chamotte van L. H. Sondaer. Een verdere zeer belangrijke aan winst was de aankoop op de tentoonstelling van het Alg. Ned. Verbond van den steenen „Portretkop” van John Radecker. Wij verwierven van hem nog een houten „Babykopje”. Door bemiddeling der Ver. v. Haagsche Museumvrienden schonk de heer H. Cleijndert Azn. een mooi naaktfiguur van G. Jacobs van den Hof. Onze collectie werk van Ch. van Wijck werd uitgebreid met „Breiend Meisje” (brons). Van mej. G. Rueb kochten wij „Parelhoenders”. Een merkwaardig houten beeldhouwwerk, „De Bedelaar” door J. Aarts, kregen wij van mej. Aarts ten geschenke. In bruikleen kregen wij van Jhr. mr. D. Teixeira de Mattos: Een marmerrelief, „Huwelijk”, door Pier Pander. VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 939