88 HOOFDSTUK XVII. JUSTITIE. Processen verbaal. Gewone dienst plichtigen. geschrevenen. De keuring van deze ingeschrevenen heeft in 1937 plaats gehad. In de registers van dienstplichtigen (verlofgangersregisters) van de lichtingen 1911 tot en met 1937 stonden op 31 December 1936 ingeschreven 21 595 gewone dienstplichtigen. Op 1 October 1936 werden 1198 gewone dienstplichtigen (ver lofgangers), die in verband met hun leeftijd aanspraak op ont slag uit den dienst hadden, van het register van dienstplichtigen af gevoerd. Aan het jaarlijksch onderzoek van verlofgangers zijn onder worpen geweest de verlofgangers der lichtingen 1924 en 1927. Herhalingsoefeningen werden gehouden voor dienstplichti gen van de lichtingen 1929, 1930, 1931 en 1932. Op 31 December 1936 stonden 27 269 buitengewone dienst plichtigen ingeschreven. Op 1 October 1936 werden 541 buitengewone dienstplichtigen, die in verband met hun leeftijd aanspraak op ontslag uit den dienst hadden, van het register van dienstplichtigen afgevoerd. Wegens overtreding van art. 299 der A. P. V. werden 1 076 processen-verbaal opgemaakt. Het aantal processen-verbaal verminderde in 1936 ten gevolge Jaarljjksch onderzoek. Herhalings oefeningen. Buitengewone dienstplich tigen. Gedurende 1936 werden geregistreerd 41 343 door de Politie opgemaakte processen-verbaal, waaronder 24 329 ter zake van overtreding der Rjjkswetten en 16 213 ter zake van overtreding der Algemeene Politieverordening. Onder deze processen-verbaal waren er o. m. ter zake van: (waaronder dierenmishandeling 9) bedelarij landlooperjj openbare dronkenschap misdrijven tegen het leven veroorzaken van dood of lichamelijk letsel door schuld mishandeling beleediging wederspannigheid huisvredebreuk diefstal heling verduistering bedrog valsehheid in geschrifte vernieling of beschadiging misdrijven tegen de zeden 16 238 252 302 30 19 603 28 993 272 53 71 315 14 6 717

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 93