45 10 Verzameling Bredius. Geldmiddelen voor aankoop. Heijting; Dwarsfluit Martin (Parijs) van den heer W. N. Arnt- zenius, Wassenaar; Schotsche fluitwandelstok met ivoren knop van den heer A. P. Muskens; Gusle (Servisch strijkinstrument) met stok van den heer W. de Cock Buning; Kon. Don. Tempel - trompet uit Thibet van den heer A. W. Volz; Strijkeiter (Congo) van den heer J. W. Hakkert. Aankoopen: Rechtopstaande vleugel, Stodent en Cie, Londen 1804; Orgue a Percussion, Alexandre Fils, Paris; Abessinisehe Trommel, 1-vellig; Liefdesfluit (Altfluit) begin 19de eeuw; Trommel uit koord (Nieuw Guinea). c. Bibliotheek. Geschenken: Valerius-Gedenckklanck, van Vrienden van het Muziekmuseum; Favart: Ninette a la Court, van den heer J. B. Brouwer; Dittersdorf: Hieronimus Knicker; 150 Psalmen Davids (1658), van den heer D. S. van Zuiden; Geestelijke Liederen verzameld door Ds. Hasper, van Ds. Hasper. Aankoopen: Behalve de vervolgwerken en nieuw verschenen boeken kon worden aangekocht de geheele bibliotheek van Wouter Hutschenruyter. Voorts kon van de firma Breitkopf en Kartel een groote collectie oude muziek voor blaasinstrumenten worden overgenomen. Aangekocht werden ten slotte 100 boeken over muziekgeschiedenis, instrumenten, componisten enz. d. Archieven. Het aantal onzer archieven van Nederlandsche componisten kon -worden uitgebreid met dat van Dr. Johan Wagenaar, dat behalve tal van artikelen, kritieken, programma’s enz. bevat een aantal brieven (o.a. van Edv. Grieg) en bovenal een getal van ruim 100 manuscripten van opera’s, orkestwerken enz. van den componist zelf. Door Dr. Bredius werden aan de Verzameling eenige kunst werken toegevoegd. In de eerste plaats een landschap van Adr. v. d. Velde, voorts een genrestuk „Schilder in zijn werkplaats” door H. Pot en een Landschap van Justus Brouwer. Overigens zijn bijzonderheden betreffende de Verzameling niet te ver melden. Kostenopgaven omtrent de verschillende afdeelingen volgen hier: Ontvangsten 1936: Saldo 31 December 1935 Bijdrage uit de Begrooting 1936 Beschikbaar gesteld uit het Fonds Legaat Brouwer Particuliere bijdragen Voorschot Vereeniging Rembrandt f 29,36 5.000,— 27.330,16 106,19 1.975,— 2.600,— Totaal f 37.040,71 VERSLAG DIENST VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 941