46 Administrateur. Couponboekjes. Toestand van het gebouw met inventaris. De verhuring van het ge bouw. lid en voorzitter; H. L. Kooper, inspecteur in algemeenen dienst, lid, tevens, bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 10 October 1935, Ag. No. 5558 Kab. afd. O., aangewezen als ambtenaar bedoeld in art. 43, onder a, der Algemeene Verorde ning op het beheer der bedrijven (Verz. 1933, No. 23); D. E. Nieborg, plv. Chef der afdeeling Onderwijs der Gemeentesecre tarie en plv. secretaris der Commissie van Beheer over den Kon. Schouwburg, lid en secretaris; A. J. van Wijk, Directeur der Gemeentebelastingen, lid, werd opgeheven bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 30 Mei 1936, Ag. No. 8888 afd. O. Met ingang van 1 Juni 1936 werd bij besluit van Burge meester en Wethouders van 30 Mei 1936, Ag. No. 7189, afd. S.Z., benoemd tot administrateur in tijdelijken dienst voor den tijd van 1 jaar: J. H. Carpentier Alting. De toestand van het gebouw met inventaris was over het algemeen goed. Een nieuwe pannenbedekking boven het voor gebouw is echter dringend noodig. Tevens vereischt de schouw burgzaal o.m. voorziening van een behoorlijke ventilatie-moge- lijkheid, vernieuwing van stoelen, verandering van de boven galerij. Bij wijze van proef werden voor het seizoen 19361937 van wege den Kon. Schouwburg couponboekjes ten verkoop aange boden, geldig bij verschillende gezelschappen. Op 31 December 1936 waren in totaal 1652 boekjes 16520 coupons) verkocht, ten bedrage van f 23.595,21 (na aftrek van belasting). De resul taten van dezen couponboekjes-verkoop kunnen bemoedigend genoemd worden. De kosten aan reclame, welke door de gezelschappen worden betaald, bedroegen in totaal f 515,64. Aan den vasten bespeler werd het gebouw verhuurd tegen het geldende tarief gedurende de maanden Januari t./m. Mei en September t./m. December, op de Vrijdag-, Zaterdag-, Zondag en feestdagavonden; bovendien gedurende de maanden Januari t./m. April en October t./m. December op de Zondag- en feest middagen. De overige avonden werd het gebouw, zooveel moge lijk, aan andere gegadigden verhuurd. Gedurende de zomermaanden Juni, Juli en Augustus is het gebouw 45 maal verhuurd, verdeeld over 4 gezelschappen. Er zijn totaal gegeven 291 avondvoorstellingen en 54 middag voorstellingen, zoodat het gebouw in totaal gedurende 74 avon den niet verhuurd is geweest. Overzicht van de Hierachter volgt een overzicht van de in 1936 plaats gehad voorstellingen, hebbende voorstellingen. 2 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 944