II 4 46 Uit het bovenstaand overzicht blijkt, dat sinds het vorig jaar: a. het aantal bezoekers met ruim 10 is gestegen, b. de netto-recettes met bijna 13 zijn gestegen, c. de zaalhuur met ruim 1 is gestegen, ondanks de tariefs verlaging, d. de bespreekgelden niet ruim 25 zijn gestegen. VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. RECAPITULATIE. Aantal Netto- Gezelschap. bezoe- recette. kers. t 496,09 Totalen 1936 345 134 033 f 12.941,80 f 155.582,62 f 62.710,56 1935 360 121 308 f 10.328,30 f 138.084,20 f 61.881,66 1934 346 13.075,10 145 134 180.695,80 75.354,40 Bespreek- gelden. 70 957 9 126 5 250 1 934 6 386 5 160 1 910 3 146 9 114 670 1 678 450 3 535 2 591 534 4 682 894 487 654 825 225 1 392 920 613 900 Vei-. Rotterd. Hofstad Tooneel Amsterd. Tooneelvereeniging N.V. Tooneelgroep Het Masker Ned.-Indisch Tooneel Hugo Helm Alliance Francaise Mevr. E. Jonasv. d. Tempel De Boerv. Rijk ensemble Mr. Rombout v. Riemsdijk Charles Braakensiek Ned. Concertdir. J. Beek Charlotte Kohier Ernst Krauss Ensemble Oosthoek en Palmers Mevr. Chabotde Joode Schoolvoorstellingen Gezelschap Jan Musch Ver. Haagsche Spelers J. Flink Centraal Tooneel De Ned. Tooneelgroep Joodseh Nat. Fonds Vakcursussen voor Werkloozen. Bond v. Haagsche Gymnasiast. Diversen 6.811,60 993,50 670,60 177,40 615,20 797,20 145,90 257,60 891,20 67,50 172,60 49,20 453,— 84,20 44,30 vrij 100,50 58,70 88,30 92,90 25,70 164,60 vrij 65,10 115,— 214 21 9 5 16 7 4 8 19 1 3 1 6 10 1 6 2 1 1 3 1 2 1 1 2 f 82.585,55 11.506,11 6.637,78 1.976,48 9.390,05 8.975,86 1.209,99 2,583,06 11.972,36 508,87 2.151,13 450,43 5.444,35 1.544,18 437,43 2.341,— 1.021,— 299,08 464,78 1.352,61 264,13 1.970,30 f 39.248,46 4.950,69 2.309,95 1.225,— 2.071,90 1.775,— 670 1.180,31 2.569,37 250,— 750,— 250,— 1.506,22 552,38 175,— 300,— 450,— 225,— 160,— 766,28 225,— 525,— 50,— 50,— 475,— i Zaalhuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 949