89 Wethouders den De Burgemeester, DE MONCHY. De Secretaris, J. J. BOASSON. Aldus vastgesteld door Burgemeester en 22sten October 1937. van de invoering op 10 Januari van het „waarschuwings systeem”. In het tijdvak 10 Januari31 December 1936 werden 17 540 personen door de Politie gewaarschuwd. Hiervan waren 5 048 minderjarige mannen, 1312 minderjarige vrouwen, 9 595 meerderjarige mannen en 1585 meerderjarige vrouwen. In 502 gevallen werd het noodzakelijk geacht direct proces-verbaal op te maken, terwijl in 1794 gevallen na eerste waarschuwing een proces-verbaal volgde. Voor zoover ’s-Gravenhage betreft maakte de Keuringsdienst van Waren 353 en de keuringsdienst van het Openbaar Slacht huis 64 processen-verbaal op. Zie de verslagen van deze diensten (bijlage 11, bladz. 3 en 30 en bijlage 12, bladz. 16).] Gedurende 1936 werden door de Politie aangehouden als ver- In verzekering dacht van misdrijf of overtreding 3 435 personen, waarvan in gestelden, verzekering werden gesteld 870; van dit laatste aantal zijn 312 als voorloopig aangehouden ter beschikking van de Justitie ge steld. Wegens bedelarij werden 31 en wegens landlooperij 7 personen aangehouden; onder de aangehoudenen zijn voorts begrepen 899 gesignaleerden, 42 vreemdelingen en 321 minder jarigen. In 1936 heeft de Zedenpolitie aangehouden 490 personen, waaronder 79 vrouwen, die verdacht werden een of ander misdrijf te hebben gepleegd. Van dezen werden 117 (waaronder 27 vrouwen) in verzekering gesteld, van welk aantal 67 (waar onder 8 vrouwen) aan de Justitie werden overgeleverd, terwijl de overigen na verhoor werden heengezonden. Het verleenen van nachtverblijf door de Politie vorderde Nachtverblijf, geen bijzondere maatregelen. De te dezer zake met het „Tehuis voor Onbehuisden” getroffen regeling gaf niet tot klachten of moeilijkheden aanleiding. Het aantal uitleidingen door de Politie naar Duitschland Uitleidingen, bedroeg 262 (w. o. 55 van kinderen) en naar België 22 (w. o. 5 van kinderen). Voorts werden 78 vreemdelingen (w.o. 3 kinderen) naar elders uitgeleid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 94