46 8 VERSLAG VAN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. Zaalhuur. 1934. 124 89 en Resultaten der exploitatie. 20 9 19 17 3 1 1 43 5 26 12 1 2 75 26 4 18 1 50,— tot f 75,— 100,— 150,— 200,— 250, 300,— De Commissie van beheer over den Koninklijken Schouwburg, C. L. VAN DER BILT, Voorzitter. A. BURIKS, Secretaris. Beneden f 50, Van f 75.— 100,- 150,- 200,— 250,— Aantal voorstellingen j 1935. 1936. 70 Hierachter volgen de bedrijfsrekening met specificaties de balans. „In rok”. „Komediespelen”. „Het onbekende meisje”. „De geheime deur”. „Chantage”. „De club der gangsters”. „Een lentedag”. „Het doktersgeheim”. De prijzen der plaatsen bedroegen wederom f 0,90, f 0,75, f 0,45 en f 0,15. Plaatsbespreking gratis; vestiaires f 0,05 per persoon; programma f 0,05; consumpties tegen verminderde prijzen. Het nadeelig saldo is rond f 11.300,hooger dan het bedrag van de begrooting. De oorzaak hiervan is: mindere ontvangsten wegens zaalhuur en verkoop programma’s, nl. ondersch. rond f 12.300,en f 2.700,f 15.000,en hoogere uitgaven aan Algemeene Onkosten ten bedrage van rond f 2.000, Daartegenover staan rond f 1.600,meer ontvangsten aan Bijzondere Inkomsten en bleven de volgende uitgaven beneden de raming: Onderhoudskosten met rond f 3.000,en Kosten van de programma’s met rond f 1.100,— totaal f 4.100, De mindere ontvangsten wegens zaalhuur zijn veroorzaakt, doordat, ten gevolge van het niet kunnen verhuren van het gebouw tegen het gewone tarief, in het verslagjaar nog een groot aantal avonden verhuring op deelingsvoorwaarden heeft plaats gehad, nl. 89 maal, tegen onderscheidenlijk 124 en 70 in 1935 en 1934. Onderstaande gegevens geven daarvan een overzicht. Verhuring op deelingsvoorwa arden. In 1936 zijn door de N.V. Vereenigd Rotterdamsch Hofstad- tooneel 8 Gemeentelijke volksvoorstellingen gegeven, t.w.: 23 Januari 27 Februari 23 Maart 23 April 6 November 27 November 11 December 28 December

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 950