Bfllage 47 VERSLAG van de Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen" over het jaar 1936. In de samenstelling van het Algemeen Bestuur had één Bestuur, wijziging plaats. De heer Dr. C. van den Berg bedankte voor het lidmaatschap met ingang van 24 Juli 1936, in verband met zijn benoeming tot Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. Ter voorziening in deze vacature werd met ingang van denzelfden datum benoemd de heer D. E. Nieborg, plaatsvervangend chef van de afdeeling Onderwijs der Gemeentesecretarie. De aftredende leden, de heeren Mr. H. Parfumeur, J. A. Ruhe, L. Slagter en P. C. Wesseling, werden met ingang van 1 November 1936 voor den tijd van drie jaren herbenoemd. Op 31 December 1936 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden: Prof. Ir. C. L. van der Bilt, Wethouder van Onderwijs, voorzitter; Ir. P. Bakker Schut, Directeur van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting; Ir. W. van der Vegt, Directeur van den Dienst der Gemeentewerken; S. G. A. Doorenbos, Directeur van den Dienst der Gemeenteplant- soenen; D. G. G. van Ringelestein, Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwas; Mr. Tj. Mobach, L. L. E. E. M. Moonen en Z. Stok vis, leden van den Gemeenteraad; B. Verwaal, J. A. Ruhe, J. Moorman, L. Slagter en Mr. H. Parfumeur, vertegenwoordigers van belangrijke organisaties; Mr. F. L. Kleijn, H. Robertson, D. E. Nieborg, J. M. Hardeman, P. C. Wesseling, secretaris en F. C. van Waalwijk, plaatsvervangend-seeretaris. De directeuren der Gemeentelijke diensten zijn ex officio lid van het Algemeen Bestuur. Bij hun afwezigheid of ontstentenis treden hun plaatsvervangers als lid op. Op 31 December 1936 bestond het Dagelijksch Bestuur uit de heeren: Mr. F. L. Kleijn, voorzitter; Z. Stokvis, plaatsver- vangend-voorzitter; P. C. Wesseling, secretaris; F. 0. van Waal wijk, plaatsvervangend-seeretaris; B. Verwaal, D. G. G. van Ringelestein en de directeuren van de diensten der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting, Gemeentewerken en Ge- meenteplantsoenen (of hun plaatsvervangers). Het Algemeen Bestuur kwam in het afgeloopen jaar twee-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 956