3 Jansoniusstraat. De aanleg van het terrein is gereedgekomen; Sportterreinen, het zal binnenkort aan de Stichting worden overgedragen. Laan van Poot. Omtrent de plannen voor den aanleg van dit sportterrein is, niettegenstaande de Gemeenteraad in zijn ver gadering van 13 Maart 1933 tot den aanleg besloot, nog geen definitieve beslissing gevallen. Ockenburgh. De aanleg van de helft van het terrein is vrij wel gereed. Dit gedeelte zal binnenkort aan de Stichting worden overgedragen. Anna-Bijnslaan. De aanleg van dit terrein is gereed; het terrein werd nog niet aan de Stichting overgedragen. Van-Tuyllstraat. De Gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 Juni 1936 besloten tot het geschikt maken voor sportdoel- einden van den voor uitbreiding van het sportterrein aan de Van-Tuyllstraat bestemden grond. De Dienst der Gemeente werken is met behulp van jeugdige werkloozen inmiddels tot de uitvoering van deze werkzaamheden overgegaan. Westbroekpark. Burgemeester en Wethouders hebben hun Raadsvoorstel tot aanleg van hockeyvelden op de koeweide teruggenomen, in verband met bezwaren van omwonenden. Aan het einde van het verslagjaar hadden Burgemeester en Speeltuinen. Wethouders nog geen voorstel tot den Gemeenteraad gericht nopens den aanleg tot speeltuinen van de terreinen aan den Zwarteweg en het Slop van Willem Klein. Dit voorstel kan spoedig worden verwacht. Niemandslanden. In overleg met de Gemeentelijke diensten is aan Burgemeester en Wethouders een voorstel gedaan om den voor schoolbouw gereserveerden grond, welke ten gevolge van Nog aan te leggen of in aanleg waren: Speeltuin 0. 94. 50 id. Aard van het terrein. Ligging van het terrein. Oppervlakte in ha. 3.03.50 4. 59. 50 15. 22.40 2. 95. 90 0. 62. 50 0. 07. 01 8. 27. 90 0. 65. 80 3. 50. 00 id. Speelweide id. id. Sportterrein id. id. id. I Zuiderpark met piasvijver (bij het A.D.O.-terrein) Zuiderpark met piasvijver (bij het Ligthartmonument) Zusterstraat Evert-Wytemaweg Schimmelweg Westbroekpark Jansoniusstraat Laan van Poot Ockenburgh I Anna-Bijnslaan VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. 47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 958