5 Bij de openstelling van de speeltuinen van-Nijenrodestraat, Pluvierstraat, Tesselschestraat, Vaalrivierstraat en Zuid-Bin- nensingel moest rekening worden gehouden met de belangen van de belendende scholen. De speeltuinen werden gedurende de overige maanden van het jaar des Woensdags en Zaterdags opengesteld; de speeltuin aan de Vaalrivierstraat alleen des Zaterdags. Gedurende de zomervacantie der openbare scholen werden Schoolspeel- de schoolspeelplaatsen van de openbare scholen aan de Bezem- plaatsen, straat, de Sirtemastraat, de Spilstraat, het Vaillantplein en de Vlietstraat gebruikt om de kinderen uit de omgeving dezer scho len in de gelegenheid te stellen onder toezicht van één persoon te spelen. De Stichting zorgde voor het benoodigde spelmate riaal. Deze speelplaatsen werden gedurende de maand Augustus (behalve des Zondags) onderscheidenlijk bezocht door 1062, 816, 2600, 2530 en 1677 of in totaal 8685 kinderen; gemiddeld per dag was het aantal kinderen onderscheidenlijk 45, 34, 108, 105 en 70. De kosten van openstelling tijdens de groote vacantie van de speelplaats der bijzondere school aan de Cylinderstraat, uit gaande van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Ge rardus Majella, kwamen ook dit jaar gedeeltelijk ten laste van de Stichting. Evenals het vorige jaar werd een kinderfeest gehouden voor Propaganda voor de geregelde bezoekers van de speelterreinen, ten doel hebbende speelterreinen, het werk der Stichting onder de aandacht van het publiek te brengen. Ditmaal werd het feest, dat op 13 Juni, tijdens de Residentieweek 1936, plaats vond, op elk terrein afzonderlijk ge houden. Naast de gebruikelijke spelen en wedstrijden werd op zeven van deze terreinen een verkeersspel, ontworpen door den Inspecteur van Politie P. P. Paul, door de kinderen uitgevoerd. De bedoeling van het spel is de kinderen spelenderwijs ver trouwd te maken met de elementaire regelen van het stadsver keer. Deze opzet mag als geslaagd worden beschouwd. Het Comité voor de Residentieweek 1936 verzocht de mede werking van de Stichting bij de uitvoering van haar voornemen, om een en ander te organiseeren op het gebied van sport en spel. Enkele leden van het Dagelijksch Bestuur der Stichting heb ben te dien einde zitting genomen in het Uitvoerend Comité en de organisatie verzorgd van een viertal gymnastiek- en turn- demonstraties op de pleinen. Voorts is het kinderfeest op de speelterreinen tijdens de Residentieweek gehouden, waarbij als bijzondere attractie het reeds gememoreerde verkeersspel is uit gevoerd. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. 47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 960