47 8 Spelmateriaal. Gereedschappen. Personeel. Onderhoud van terreinen en opstallen. Wethouders stelde de beschikbaar voor het Voor het onderhoud van de terreinen en opstallen zorgde de Stichting wederom in eigen beheer. De opstallen verkeeren in goeden staat. Een groot deel van de opstallen is geverfd. Aan de tribunes op het terrein van de H.V.V. „A.D.O.”, in het Zuiderpark, werden herstellingen verricht. De kleedgelegenheid op het terrein aan de Beijersstraat werd verbeterd; een waschgelegenheid werd aangebracht. Voorts wer den de afrasteringen van de terreinen aan de Mackaystraat en den Schimmelweg verbeterd. Op voorstel van Burgemeester en Gemeenteraad een crediet van f 750,- vernieuwen van de tribunes van zes in het Zuiderpark spelende voetbalvereenigingen. Dit werk is in eigen beheer uitgevoerd. Naar aanleiding van het door een commissie uit het Dage- Ijjksch Bestuur, belast met het instellen van een onderzoek naar de oorzaak van den slechten toestand van enkele terreinen, uitgebrachte rapport, is overgegaan tot het verbeteren van de draineering van het sportterrein aan de Zuiderparklaan. Burgemeester en Wethouders achtten geen termen aanwezig om de gelden, noodig voor de verbetering van de draineering van het terrein aan de Beijersstraat, aan den Gemeenteraad aan te vragen. Mitsdien is besloten een gedeelte van de voorgestelde verbetering op eenvoudige wijze in eigen beheer uit te voeren. Ten aanzien van de terreinen aan den Fruitweg, welker toestand het Bestuur groote zorg baart, is bovenbedoelde com missie diligent. Op het speelterrein aan de Capadosestraat werd een glijbaan en in de speeltuinen aan het Pieter-de-Hoochplein (L.) en de Wieringschestraat een draaischijf geplaatst. De belangstelling der jeugd voor een en ander was bijzonder groot. De machines en motoren werden voor zooveel noodig van nieuwe onderdeden voorzien. De gereedschappen verkeeren in behoorlijken staat. Tot schade van een behoorlijke spelleiding op de terreinen moest het leiderspersoneel, door den ongunstigen toestand der Gemeentefinaneiën, op dezelfde sterkte worden gehandhaafd, ondanks de uitbreiding van het aantal speelterreinen met 3. Aan Burgemeester en Wethouders is voor gesteld om met ingang van 1 Januari 1936 de salarieering van het personeel der Stichting in overeenstemming te brengen met die van het Gemeentepersoneel. Het College heeft dit voorstel tot leedwezen van ons Bestuur afgewezen, maar daarbij medegedeeld, dat de per 1 Januari 1936 toegepaste korting van 4 op de loon en VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 963