Verhuring van terreinen. „Laakkwartier” zijn van de Seinpoststraat en kosteloos be schikbaar gesteld ten behoeve van het Haagsch Comité voor Volksfeesten voor het houden van kinderspelen. Het leidersper- soneel der Stichting heeft vrijwillig zijn medewerking verleend om die spelen te leiden. Het voormalige „Quick-terrein” aan de De-Savornin-Lohman- laan is aan de vereeniging „Dodge” verhuurd. Een nieuwe huurovereenkomst met de H.V.V. „A.D.O.” voor den tijd van 7 jaren en een optie van 3 jaren, is tot stand ge komen. Ten behoeve van de Midden-Week-Competitie, welke onder leiding en verantwoordelijkheid van den Haagschen Voetbal bond voetbalspel door werkloozen leidt, zijn twee velden van het sportterrein aan de Van-Tuyllstraat op 3 middagen in de week kosteloos beschikbaar gesteld. Aan 24 openbare lagere scholen, 11 openbare u.l.o.-scholen, 11 bijzondere lagere scholen, 2 bijzondere u.l.o.-scholen, 1 school voor buitengewoon lager onderwijs en 2 kweekscholen is gedu rende de zomermaanden een terrein beschikbaar gesteld. In het afgeloopen jaar werden de daarvoor in aanmerking komende terreinen zooveel mogelijk verhuurd. Aan 36 voetbal vereenigingen, 18 korfbalvereenigingen, 26 gymnastiek- en athletiekvereenigingen, 7 handbalvereenigingen en 1 kaatsver- eeniging werden een of meer velden verhuurd. Onder deze aantallen zijn niet begrepen de verhuring van het „V.U.C.”-terrein aan de Schenkkade, van de terreinen in het Zuiderpark, van de terreinen aan den Evert-Wytemaweg, aan den Fruitweg, in het park „Groenendaal”, van het sportpark „Hoornpark” en aan de De-Savornin-Lohmanlaan. De aantallen vereenigingen, welke gedurende het jaar 1936 van deze terreinen gebruik gemaakt hebben, waren als volgt: Met de vereenigingen „B.M.T.” en nieuwe huurovereenkomsten gesloten voor het gebruik voetbalvelden op het sportterrein aan den Fruitweg. Een gedeelte van de speelweide in het Westbroekpark is op 6 en 7 Juni beschikbaar gesteld voor het houden van een con cours hippique. Op 31 Augustus zijn de terreinen aan het Stokroosplein, zoomede het „A.D.O.-terrein’ het Haagsch Comité 10 Evert-Wytemaweg Fruitweg Groenendaal Hoornpark De-Savornin-Lohmanlaan één voetbalvereeniging. acht voetbalvereenigingen. dit terrein is verhuurd aan den Bond van R.-K. Patronaatscommissiën. één voetbalvereeniging. acht voetbalvereenigingen. drie korfbalvereenigingen, vijf hockey-ver- eenigingen en één vereeniging, welke open luchtspel beoefent. drie voetbalvereenigingen. twee voetbalvereenigingen. V.U.C.-terrein Zuidersportpark Zuiderpark bjj het zwembad 47 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 965