47 11 over- Namens het Algemeen Bestuur der Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen”, C. L. VAN DER BILT, Voorzitter. P. C. WESSELING, Secretaris. Wethouders hebben zich vereenigd met het Verhuring van gymnastiek lokalen. Aan alle aanvragen om voetbal- en hockeyvelden kon we gens gebrek aan terrein nog steeds niet worden voldaan. Burgemeester en voorstel van de Stichting om het in gebruik geven van gym nastieklokalen aan gymnastiekorganisaties ten behoeve van de bij die organisaties aangesloten gymnastiekvereenigingen, onder toezicht van een door de Stichting daarvoor ingestelde com missie, voor een proeftijd van één jaar, door den Dienst der Gemeentewerken te doen geschieden. In 1936 verhuurde de Dienst der Gemeentewerken aan 6 hoofdorganisaties, ten behoeve van 46 gymnastiekvereenigingen, in totaal 33 gymnastieklokalen. Op blz. 12 volgen de rekening van Baten en Lasten en de Financieel staat van Bezittingen en Schulden der Stichting over het zicht boekjaar 1937. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 966