47 47 12 13 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 1936. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. BATEN. LASTEN. f f 142,02 34.000,- 108.720,66 1.739,13 r> 2.493,13 n I f 187.956,90 Over te brengen Over te brengen f 79.290,87 •n n n n n H n w n n n n n M n n n n n n n n n n n n n n n n n f 1.092,52 937,48 180,- 347,45 250,77 f 142.720,66 34.000 40.692,97 408,— 226,42 154,— 635,02 721,87 2.030,— 99,75 60,23 1.638,88 148,03 464,13 1.820,— 360,— 764,12 64,11 5,40 104,57 1.746,87 3.180,89 312,— 202,80 208,— 260,— 432,— 400,— 234,— 3.000,— 1.600,— 2.531,70 852,52 4.175,97 5.274,43 249,93 37.792,65 2.258,73 179,76 4.084,86 Onderhoud der terreinen Stichting en onderhoud van opstallen Aanschaffing en onderhoud van meubelen Aanvulling en onderhoud van spelmateriaal: a. aanvulling (algeheele afschrijving) b. onderhoud Aanschaffing en onderhoud van gereedschappen: a. aanschaffing (algeheele afschrijving) b. onderhoud Hondiusstraat 132 Hondiusstraat 134 Zusterstraat 87 Vaalrivierstraat 207 Wieringschestraat 282 van het sportterrein „Hoornpark” van het sportterrein „Groenendaal” van grond aan de Van-Tuyllstraat van grond aan de Kon.-Wilhelminalaan. Opbrengst huur terreinen Verhaal van bijdragen voor eigen, weduwen- en weezenpensioen Verhaal van premiën ingevolge de Ziektewet Bijzondere inkomsten (zie toelichting I) Administratiekosten ter zake van de verhuring van gymnastiek lokalen (zie toelichting II) Bijdrage van de eigenaresse van het terrein „Groenendaal” in de kosten van bevloeiing van dat terrein Verhaal grond-, dijk- en polderlasten, straatbelasting enz Opbrengst verhuring bergruimte Uitkeering van de gemeente ’s-Gravenhage van een gedeelte van het nadeelig saldo der exploitatie Nadeelig saldo voor rekening van de gemeente ’s-Gra venhage komende Af: het reeds ontvangen gedeelte ad f 1.636,82 102,31 Aanschaffing en onderhoud van verbandtrommels Kosten van schoonmaakartikelen Waterverbruik en meterhuur Kosten van het maken van springbakken Uitbreiding van kleedgelegenheden enz Vergoeding aan den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting voor het gebruik van sportvelden V ergoeding aan den Dienst van Gemeentewerken voor de bemaling van terreinen Kosten van bevloeiing van het terrein „Groenendaal” Tram- en autokosten Schrijfbehoeften, porti enz Advertentiën Drukwerk Algemeene onkosten (zie toelichting III) Salarissen inspecteur, leiderspersoneel, portiers enz Salarissen toezichthouders schoolspeelplaatsen Salarissen voor Zondagsdiensten Kosten vervanging portiers bij verlof enz Verzekering tegen ongevallen en invaliditeit Premiën ingevolge de Ziektewet Bijdragen voor eigen en weduwen- en weezenpensioen (art. 36 der Pensioenwet 1922) Pensioen (Weduwe J. J. Lejjendekker) Huur woning Scholstraat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 967