47 15 14 ASTEN OVER HET JAAR 1936. (Vervolg.) REKENING VAN BATEN E! (HULDEN OP 31 DECEMBER 1936. STAAT VAN BEZITTINGEN E 47 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. LASTEN. BATEN. f 187.956,90 Overgebracht Overgebracht f 79.290,87 f 187.956,90 SCHULDEN. BEZITTINGEN. f f 100,— n 2.368,69 f f 329,20 142,02 471,22 109.510,94 n f 3,- 108.720,66 ontvangen over 1937) f 122.732J* n n n 5.849,01 124,19 7.009,37 138,63 1.037,34 266,67 5.426,78 335,47 Dépot bij den Gemeenteontvanger Waarborgsom Debiteuren: A. Gemeente ’s-Gravenhage, wegens: betaalde kosten ter zake van de verhuring van gym nastieklokalen Administratiekosten ter zake van de verhuring van gymnastieklokalen 6.464,06 10,- 597,60 161,89 22,18 38,35 202,81 482,57 123,93 4,44 44,— 231,79 65,18 36,— 750,— 8,96 3.016,67 37,65 24,88 0,11 n n f 122.732,14 Kapitaal Crediteuren: A. Gemeente ’s-Gravenhage, wegens: ingevorderde huren van gymnastieklokalen premiebedragen aan het Gemeentelijk Brandver zekeringsfonds drukwerk aflossing van geldleeningen rente van geldleeningen premiën Ziektewet verzekering tegen ongevallen en invaliditeit f 20,52 2,- 27,— 169,49 2,- 6,85 44,58 99,26 61.958,— 43.871.— 721,87 447,54 43.871,— 61.958,— 600,— 44,58 2.082,17 110,28 f 187.956,90 Uitkeering aan de Gemeente: a. wegens rente van geldleeningen b. wegens aflossing van geldleeningen Toelage aan den Secretaris Premiebedragen aan het Gem. Brandverzekeringsfonds Grond-, dijk- en polderlasten Bewaking van terreinen Huur sportterrein „Groenendaal” (vooruitbetaalde huur) Huur terreinen (nog te vorderen over 1936) Bijzondere inkomsten (nog te vorderen over 1936) Restant van het nadeelig saldo over 1936 voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage komende Opbrengst verhuring bergruimte (reeds Huur terreinen (reeds ontvangen over 1937) bijzondere inkomsten (reeds ontvangen over 1937) B. Diverse leveranciers enz., wegens: onderhoud terreinen stichting en onderhoud van opstallen aanvulling en onderhoud spelmateriaal kosten schoonmaakartikelen waterverbruik en meterhuur algemeene onkosten aanschaffing en onderhoud gereedschappen schrijfbehoeften, porti enz tram- en autokosten aanschaffing en onderhoud meubelen kosten van het maken van springbakken huur woning Zusterstraat sportterrein „Hoornpark” uitbreiding kleedgelegenheden enz salarissen enz Zondagsdiensten enz pensioen weduwe Leijendekker verhaal premie Ziektewet B. Diversen, wegens: Salarissen enz Onderhoud terreinen Waterverbruik en meterhuur Algemeene onkosten Onderhoud gereedschappen Verhaal premie Ziektewet Verhaal van bijdragen voor eigen, weduwen- en weezenpensioen Inspecteur/Adjunct-inspeeteur der Stichting. Verhaal grond-, dijk- en polderlasten Giro-Sportclub De Vrouwelijke Jeugdbeweging voor Katholieke Actie „De Graal” 123,57 392,59 287,40 2,92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 968