47 16 VERSLAG STICHTING HAAGSCHE SPORT- EN SPEELTERREINEN. Toelichting I. f f 4.084,86 Toelichting II. Zuivere opbrengst voor 1936 142,02 Toelichting III. f 350,— f 1.746,87 200,— 50,— 107,85 246,83 89,26 61,48 30,26 32,84 11,78 353,90 212,67 590,22 148,50 16,— 2.100,— 852,88 98,92 278,34 Berekening der administratiekosten ter zake van de verhuring van gymnastieklokalen. Verhuring van gymnastieklokalen, ontvangen in 1936 Nog te restitueeren over 1936 Algemeene onkosten. a. Automobiel-transportverzekering en verzekering 3 maai- maehines b. Brand- en stormschadeverzekering c. Verzekering tegen wetteljjke aansprakelijkheid <1 Automobielverzekering f. Transportverzekering Kosten telefoonaansluitingen Wegenbelasting en rijbewijs h. Vergoeding aan den Inspecteur der Stichting, C. J. Driescher, tegemoetkoming in de kosten van brandstoffen en belasting i. Vergoeding aan den heer B. Verwaal voor benzine j. Honorarium, accountant E. C. Spiegel, betreffende financieele controle Haagsche Voetbalvereeniging „V.U.C.”, tijdvak 1 Juli 1935—30 Juni 1936 k. Uitgaven ten behoeve van het Sub-eomité uit het Comité „Residentieweek” Z. Diverse kosten f 2.368,69 1,67 Bijzondere inkomsten. a. Opbrengst rijwielstalling Zuiderpark b. Van-Tuyllstraat c. „Groenendaal” rf. Maaien en walsen van terreinen e. Opbrengst verkochte entreebiljetten f. Aandeel in het exploitatie-oversehot buffetten Van-Tuyllstraat O. Diverse inkomsten f 2.367,02, waarvan 6 of f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 969