Byiage 48 VERSLAG van de Schoonheidscommissie voor de gemeente ’s-Gravenhage over 1936. aanvragen en adviezen. Door de Commissie, die gedurende het verslagjaar uit 6 leden Vergaderingen, bestond, werden gedurende het jaar 1936 52 vergaderingen ge houden; behandeld werden 152 officieel ingediende aanvragen en bovendien zijn 2 stuks, welke als voorloopige plannen zijn ingediend, alleen officieus behandeld. Het aantal beoordeelingen ter keuring van de 154 bouwaan- vragen door de 2 afdeelingen der Commissie bedraagt 203; het resultaat van deze keuring was, dat 101 stuks van de ingediende plannen ongewijzigd aanvaardbaar werden geacht, 28 stuks eerst na eenmalige of herhaalde wijziging en dat 17 stuks werden afgekeurd. Van de 152 officieel ingekomen plannen, waarvan er één resteerde van 1935, werden 5 stuks ingetrokken en waren 3 plannen ultimo December nog in behandeling, zoodat het aantal aan Burgemeester en Wethouders verstrekte adviezen 144 bedraagt. Deze adviezen betreffen aanvragen, welke in de volgende tabel in rubrieken zijn onderverdeeld: Adviezen van de Schoonheidscommissie. 3 8 2 117 14 3 10 Nieuwe bouw. 80 26 11 Verbou wingen. 10 1 3 Wijzi gingen Goedgekeurd (ongewijzigd) Goedgekeurd (na wijziging) Afgekeurd Totaal Diversen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 970