22 35 •77 20 9, 26 45 4 31 11 5 22 9, 25 9, 26 82 37 13, 67 70 65 73 43 42 42 26 26 9 42 40 45 40 21 9 40 9 42 40 41 14 9, 26 39, 59 7 85 80 81 78 80 81 89 46 41 37 42 44 73 7 15 5 38, 58 ALPHABETISCH REGISTER. VI (Middelbaar, Voorbereidend booger) 73, 77 24, 28 7 17 Leeningen en voorschotten, verstrekt door de Gemeente Leeraren (Kerkelyke) n Leeszalen (Openbare en bibliotheken) Levensmiddelen (Distributie van) Logementen en tapperyen Luchtvaartterrein Lycea aan de Visscherij- en de Zeevaartschool bij het Voortgezet Onderwys No. Verslag bladz. 24 85 69 71 72 65 17 36 79 53 28 17 9 42 35 54 55 52 Bijlage bladz.. 44 144,46,48 5 (Voorbereidend) fonds voor zieke Kinderen Onder wyzers(-essen'i (Inrichtingen tot opleiding van) Ongehuwde moeders (Zorg voor) Ongevallenverzekering Onteigening Maatschappelijk Hulpbetoon (Dienst voor) Maatschappelijke steun en voorzorg Machineschryven (Centrale school voor) Markten Marktwezen (Gem. Dienst van Haven- en) Medailles (Toegekende) Meer en Bosch (N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen) Meisjes (Zorg voor) Middelbaar Onderwijs Monumenten Musea (Gemeente-) (Particuliere) Museum voor het Onderwys en Schoolbioscoop vrienden (Vereeniging van Haagsche) Muziek (Conservatorium voor) Nachtverblijf Noodhypothekenfonds Nummerbewijzen (Ry- en) Nutswoningen (Vereeniging voor Volkshuisvesting) Nijverheid (Landbouw, handel en) (Nederl. Maatschappij voor en Handel) Nijverheidsonderwijs Ockenburgh (N.V. Bouwgrond-maatschappij) Oefening Kweekt Kennis (Letterkundig Genootschap). Onbewoonbaarverklaring Onderwys (Lager)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 978