5 ontvangsten door het Ge meentebestuur. en Bouwtoezicht, de diensten Stadsontwikkeling- en Volks huisvesting en Bouw- en Woningtoezicht en het Centraal Woningbeheer. Het Gemeentebestuur heeft in 1936 officieel ontvangen: Officieele den Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumvereenigingen (14 April); het Elfde Nederlandsche Binnenscheepvaart-Congres (10 Juni); de Union Internationale des Producteurs et Distri buteurs d’Énergie Electrique (10 Juni); het Internationaal Koude Congres (16 Juni); de „United Wards’ Club of the City of London” (29 Juni); de Nederlandsche Maatschappij tot Bevor dering der Pharmacie (7 Juli); de „Association francaise pour l’amélioration de l’habitation (14 Juli); het Internationaal Eu genetisch Congres (15 Juli); Internationale folkloristische groe pen (1 Augustus)Chineesche toeristen (11 Augustus)het Institut International de Documentation (12 Augustus); de Al- gemeene Vereeniging van Leeraren bij het Middelbaar Onder wijs (27 Augustus); het Congres voor Openbare Gezondheids- regeling (2 October); Belgische en Luxemburgsche autoriteiten op het gebied van het toerisme (28 October); genoodigden bij de eerste vertooning van de geluidsfilm ’s-Gravenhage (20 Novem ber). De groote gouden medaille werd toegekend aan Ir. W. J. Toegekende Harders, Directeur van de Duinwaterleiding, Dr. G. W. Boland, medailles. Directeur van den Gem. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst, Dr. C. L. de Jongh, le Geneesheer van de Gemeenteziekenhuizen; de gouden medaille aan H. L. Kooper, Inspecteur in Algemeenen Dienst en W. B. J. Plüekel, Referendaris ter Gemeentesecretarie, en de groote zilveren medaille aan J. van Ede, Hoofdcommies ter Gemeentesecretarie. De bronzen onderwijsplaquette wrerd toegekend aan J. H. Scholten, J. Oosterkamp en J. Hoogland, hoofden van openbare lagere scholen, en Mej. G. J. Djjkerman, onderwijzeres bij het openbaar lager onderwijs. De vaste Commission uit den Raad waren op 1 Januari 1937 Vaste Commis- de volgende: siën uit den 1. Beroepscommissie: Mr. D. J. I. van den Oever (voorzitter). Raad. Mevr. A. E. J. de VriesBruins en Jhr. Mr. Dr. E. A. van Bere- steyn (leden); M. Joëls Jr„ Z. Stokvis en I. van der Loo (plaats vervangende leden). 2. Commissie voor de Verordeningen, tegen wier overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), J. J. van Lan gen, Mr. Tj. Mobach, Mr. D. J. I. van den Oever, Mr. Dr. S. de Vries Czn„ Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, A. Folmer. 3. Commissie voor de Gemeentefinaneiën: Wethouder J. R. Snoeck Henkemans (voorzitter), Mr. D. J. I. van den Oever,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 9