6 Verpleegstersreglement (Vera. 1917 1917, (Vera. Verpleegstersreglement Regelingen met betrekking tot het Gemeente- t personeel. In 1944 nam de Burgemeester, waarnemende de taak van den Gemeenteraad, de volgende besluiten ten aanzien van het Gemeentepersoneel. 1. Besluit van 5 Januari 1944, Corr.No. 126196 afd. P.Z. B.V. No. 4: a. Vaststelling Verordening tot wijziging van het Ambtenarenreglement (Verz. 1913 No. 22); b. Idem Werkliedenreglement 1911 (Verz. 1911 No. 19); c. Idem No. 19). Betreffende wijziging voorschriften inzake con trole bjj arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. 2. Besluit van 18 Januari 1944, Corr.No. 126999 afd. PZ. B.V. No. 20: a. Vaststelling Verordening tot wijziging van het Amtenarenreglement (Verz. 1913, No. 22); b. Idem Werkliedenreglement 1911 (Verz. 1911, No. 19); c. Idem No. 19). Betreffende opneming bepaling omtrent uitkee- ring ziekengeld na ontslag. 3. Besluit van 3 Mei 1944, Corr.No. 131634 afd. PZ. B.V. No. 181: Vaststelling Verordening betreffende het inhou den eener 4 pCt. spaarpremie op de bezoldiging van los en nog niet pensioengerechtigd tijdelijk personeel. 4. Besluit van 6 Juli 1944, Corr.No. 130730 afd. PZ. B.V. No. 301: a. Vaststelling Verordening betreffende verbe tering der salarispositie van een gedeelte van het Gemeentepersoneel. Invoering met ingang van 1 Januari 1944 van een vaste toelage van 10 pCt. op de jaarwedde van gehuwden tot f 2.640,en van ongehuwden tot f 1.980,—. b. Vaststelling Verordening tot wijziging van de Kinderbijslagverord.ening (Verz. 1940 No. 13). Verhooging met ingang van 1 Januari 1944 van den minimumbjjslag voor de eerste twee kinderen tot f 140,en voor de overige kinderen tot f 200, per daar. c. Vaststelling Verordening .tot wijziging van den Bijslagverordening (Verz. 1940, No. 16). Tehnische wijziging, voornamelijk in verband met invoering der onder a bedoelde Verordening. 5. Besluit van 28 Juli 1944, Corr.No. 134791 afd. PZ. B.V. No. 336: Vaststelling Verordening tot wijziging van de Verordening betreffende verbetering van de sala rispositie van een gedeelte van het Gemeente personeel. Toepasselijkverklaring der Verordening op het personeel van den Gemeentelijken Crisis- en Dis- tributiedienst. 6. Besluit van 7 September 1944, Corr.No. 137258 afd. PZ. B.V. 424: Vaststelling Verordening tot wijziging van de Verordening voor de Gemeenteziekenhuizen te ’s-Gravenhage (Verz. 1921, No. 21). Opneming van de bepaling, dat de hulpgeneesheeren in tijdelijken dienst worden benoemd. 7. Besluit van 25 Juli 1944, Corr.No. 133644 afd. PZ. B.V. No. 329: Openstelling van de mogelijkheid om bij den Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gra venhage personen als opsporingsambtenaar in onbezoldigden dienst aan te stellen. 8. Besluit van 7 Augustus 1944, Corr.No. 135954 afd. F.B.V. No. 369: Beschikbaarstelling van f 90.090,op de Gemeen- tebegrooting voor het jaar 1944 tpr bestrijding van de uitgaven, voortvloeiende uit het gedeelte lijk voor rekening der Gemeente nemen van de kostên van bijvoeding, welke sedert 13 Maart 1944 aan de leden van het Gemeentepersoneel werd verstrekt (de Gemeente nam voor haar rekening 50 pCt. der kosten met een maximum van 12 ct. per portie per persoon). 9. BesluM van 30 Augustus 1944, Corr.No. 1333641 afd. PZ. B.V. No. 409: Toekenning van een uitkeering aan de steno grafen, voorheep belast met werkzaamheden ten behoeve van de vergaderingen van den Gemeen teraad. Gemeentelijk ondersteuningsfonds voor ambtenaren en werklieden. Mededeelingen betreffende dit fonds over het tijdvak van 10 Augustus 1943 t./m. 6 Mei 1945 (da tum van opheffing) zullen worden vermeld in het nog te publiceeren verslag betreffende dit fonds. Ongevallenverzekering. Het aantal ongevallen in de verzekeringsplich- tige bedrijven der Gemeente bedroeg 1165. Ziekte onder het Gemeentepersoneel. Het totaal aantal ziektemeldingen van leden van het Gemeentepersoneel (het Politiepersoneel niet inbegrepen) bedroeg 17 434, waaronder 4 818 geval len van influenza. Het ziektecijfer (aantal verzuimdagen op 100 ar beidsdagen) was voor mannen 9,1, voor vrouwen 9,2, voor de mannen en vrouwen te zamen 9,1. Organisatie van bedrijven en diensten. Omtrent de organisatie der bedrijven en diensten kan het volgende worden medegedeeld. Bij besluit van den Burgemeester van 6 Januari heeft de Gemeente een aantal dieren, planten en de „kinderboerderij” van de Stichting „Haagsche Dierentuin” in bruikleen genomen en in het Zui- derpark ondergebracht, aangezien de dierentuin, welke gelegen was in het vanwege de Duitsche bezettingsmacht aangelegde vèstinggebied, ont-< ruimd moest worden. In November d.a.v. heeft genoemde Stichting de voorwerpen aan de Gemeente ten geschenke gegeven, welke schenking bij besluit van den Burgemeester van 27 November door de Gemeente werd aanvaard. Bij besluit van den Burgemeester van 30 Augus tus werd opgeheven de Gemeentelijke Dienst voor de Viechvoorziening; door J. J. v. Eybergen, adviseur in alg. dienst van de Gemeente en S. P. Vrolijk Fzn., directeur Naamlooze Vennootschap v h. Frank Vrolijk te Scheveningen, werden voor bereidingen getroffen tot oprichting van de „Stichting Visscherijbelangen Scheveningen”. Dit besluit en deze oprichting zijn niet ten uitvoer gebracht, in verband met den zg. dollen Dinsdag (5 September). Bij besluit van den Burgemeester van 14 Maart werd ingesteld het „Leeningsfonds der gemeente ’s-Gravenhage”doel van het leeningsfonds was de financiering van de kapitaaluitgaven der Gemeente.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1944 | | pagina 10