9 i 3 De ter onderzoek meegebrachte monsters cacao voldeden alle aan de gestelde eisen; het vochtgehalte was nimmer hoger dan 9 pCt., terwijl het gehalte aan cacaoboter, behoudens geringe afwijkingen, steeds boven 22 pCt. was gelegen. Partijen met aanmerkelijke schimmel- woekering werden niet aangetroffen; ook mi croscopisch werden geen afwijkingen gevonden. De monsters chocolade voldeden alle zonder uitzondering aan de gestelde eisen; het zelfde brood in de bakkerij nog eens gebuild zou wor den. Door een uitvoerig chemisch onderzoek van talrijke monsters en een onderzoek in de bedrij ven bleek, dat geruchten dienaangaande onjuist waren. Wèl werd enige malen geconstateerd, dat door afnemers melk werd ingeleverd voor de bereiding van melkbrood. Door middel van de bakkersvakbladen is er door ondergetekende op gewezen, dat het verbod van gebruik van melk bij de bereiding van brood nog steeds van kracht is en dat overtredingen met kracht zullen wor den tegengegaan. In één geval was er aanleiding een relaas der feiten door te zenden ter afdoe ning door de tuchtrechter. Het publiek schijnt vaak niet te beseffen, dat men door deze berei ding van melkbrood de bakker aan hoge boete blootstelt. De hoeveelheid spijsolie, die de bakker wordt toegewezen voor het invetten der broodblikken, is niet te ruim en werd gedurende de tweede helft van het verslagjaar nog verlaagd. Dit was oorzaak, dat in verscheidene bedrijven gebruik werd gemaakt van zg. witte olie, d.i. minerale olie. Niet alleen het gebruik van deze stof voor het insmeren van broodblikken is in het Brood- besluit nadrukkelijk verboden, ook het gevolg: de aanwezigheid in het brood is strafbaar. Bo vendien verbiedt het Algemeen Besluit de aan wezigheid van minerale olie in bedrijven, waar eet- of drinkwaren worden bereid. Aan de hand van deze bepalingen werd tegen het misbruik krachtig opgetreden en ook zonder voorafgaan de waarschuwing steeds een strafvervolging ingesteld. In onderstaande tabel zijn de resultaten, bij het broodonderzoek verkregen, verenigd. kingen werden aangetoond. Nodig bleek hierbij de controle van hetgeen de koper aan huis werd geleverd niet te veronachtzamen. In totaal wer den in bakkerijen, broodwinkels en tijdens het vervoer op de openbare weg 11386 partijen brood gewogen, waarvan 6 645 partijen witte brood en 4 660 partijen bruinbrood. Bjj iedere controle worden ten minste 5 broden voetstoots uit de partij genomen en gewogen. In 3 839 ge vallen was er aanleiding een monster voor verder onderzoek naar het laboratorium te brengen, waarbij bleek, dat 748 van deze broden niet het vereiste gewicht aan droge stof bevat ten (19,5 pCt.). Aangenomen, dat de partijen gewogen brood, die op grond van gewicht en consistentie geen aanleiding gaven een monster voor verder onderzoek mede te nemen, vol deden aan de eis voor droge stof, dan blijkt, dat 616 pCt. van de gewogen broden onvoldoende droge stof bevatten. Gedurende het vorig ver slagjaar bedroeg dit percentage 10,zodat een aanmerkelijke verbetering is waar te nemen. De ruimere broodvoorziening zal hieraan niet vreemd zijn. In 164 gevallen werd proces-verbaal opge maakt wegens overtreding van het Broodbesluit. Door onderzoek ter plaatse werden 179 par tijen brood afgekeurd. Een groot gedeelte hier van kon worden bestemd voor andere doelein den, waaromtrent overleg werd gepleegd met het Hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproduc ten. In verband met de hogere uitmaiingsgraad van de verstrekte bloem, waardoor ook het wittebrood een hoog gehalte aan zemelen bezit, mocht worden gevreesd, dat de bloem voor dit kon worden geconstateerd van enkele monsters melkchocolade. Consumptieijs. Tegen bereiders van consumptieijs, die niet in het register, waren ingeschreven, werd 7 maal proces-verbaal opgemaakt. Aan het einde van het verslagjaar waren 635 bereiders van consumptieijs ingeschreven in het daarvoor bestemde register, waarvan 401 geves tigd te ’s-Gravenhage, 50 te Delft, 33 te Gouda en 151 in de andere gemeenten. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Totaal. 742 376 360 6 4 6 1 1 chocolade. i i Aantal partijen gewogen brood Aantal onderzochte monsters Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: a. te lage droge stof b. te weinig melkbestanddelen c. andere redenen 6 645 2 478 377 Melk- brood. 4 660 1 294 364 Rogge brood. 11 386 3 839 748 Witte brood. Bruin brood. 81 66 6 Andere brood soorten. Cacao en Tabel E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 100