9 6 Jams, vruchtensappen, limonades. Jam werd nog weinig aangetroffen; de onder zochte monsters waren deugdelijk. Een groot aantal monsters huishoudjam werd onderzocht. Het watergehalte was meermalen te hoog, terwijl onjuiste opgaven van het gewicht van de inhoud dikwijls werden aangetoond. Rode en zwarte bessensap was nog schaars. Proces-verbaal werd opgemaakt tegen een fa brikant, die zijn flessen had voorzien van een inhoudsaanduiding aanmerkelijk hoger dan werkelijk aanwezig was. Herhaaldelijk werd in frambozensap een te hoog gehalte aan zwaveligzuur aangetoond. Tegen een fabrikant, die frambozensap volgens het etiket gezoet met 10 pCt. suiker afleverde, werd proces-verbaal opgemaakt, omdat de waar niet met suiker, doch met zoetstof was gezoet. Monsters kersen- en sinaasappelsap voldeden veelal niet aan de gestelde eisen, omdat zij met water waren verdund: ook hier werd in veel gevallen te veel zwaveligzuur gevonden.. Vooral in de eerste maanden van het jaar was de samenstelling van de limonade-gazeuse zeer onbevredigend. Meermalen bevatte deze drank fnaar 1 pCt. suiker, soms was suiker geheel afwezig; 40 processen-verbaal met boeten tot Onderzocht werden 196 monsters consumptio ns. In 9 monsters werd een synthetisch bereid verzoetingsmiddel aangetroffen; evenzovele ma len werd proces-verbaal opgemaakt en- werd de zoetstof in beslag genomen. In ongeveer 20 pCt. van de genomen monsters was het gehalte aan kweekbare micro-organis- men te hoog; dientengevolge werd 14 maal een strafvervolging ingesteld, terwijl voor de ove rige gevallen met een schriftelijke waarschu wing werd volstaan. Steeds werd een inspectie in het bedrijf ingesteld, ten einde de oorzaak van de overtreding vast te kunnen stellen. Meestal konden ter plaatse de gemaakte fouten worden opgespoord en werden aanwijzingen voor een betere bedrijfshygiëne gegeven. Éénmaal werd proces-verbaal wegens èn een te hoog bacteriëngehalte èn gebruik van zoetstof opgemaakt, terwijl twee maal een strafvervol ging werd ingesteld wegens onvoldoende ver hitting van het product. De bereiding van consumptieijs is nog al te dikwijls in handen van personen, die te weinig hygiënisch inzicht bezitten. Het streven van de Ondervakgroep voor Cohsumptieijsbereiders om hierin verbetering te brengen, kan dan ook niet genoeg worden toegejuicht. De resultaten van het onderzoek zijn in on derstaande tabel verenigd. Eieren. Regelmatig werd de kwaliteit van de gedis tribueerde kippeneieren gecontroleerd. Zo veel mogelijk werd er op toegezien, dat geen eenden eieren werden geleverd aan bedrijven, waar eet- of -drinkwaren worden bereid, voor zover deze bedrijven niet in het bezit zijn van een onthef fing. In twee gevallen werd proces-verbaal op gemaakt wegens het gebruik van eendeneieren bij de bereiding van eet- of drinkwaren, terwijl geen vergunning daartoe was verleend. Nu eendeneieren buiten de distributie zijn ge bracht is het gebruik in levensmiddelenbedrij- ven te meer te duchten. Het zal niet overbodig zijn er ook nogmaals op te wijzen, dat op grond van het Algemeen Besluit van de Warenwet eendeneieren of delen daarvan niet mogen wor den gebruikt bij de bereiding van eet- of drink waren, noch aanwezig mogen zijn in percelen waar eet- of drinkwaren worden bereid. Zo is het aanwezig hebben van broodjes met gekookt eendenei in cafetaria’s strafbaar. Aan deze be palingen zal streng de hand worden gehouden. Gebak, koek en suikerwerken. In het begin van het verslagjaar werd een groot aantal koekjes- en gebaksoorten onder zocht op de aanwezigheid van een synthetisch bereid verzoetingsmiddel. Het resultaat was, dat, op een zeer enkele uitzondering na, geen kunstmatige zoetstof werd aangetroffen. Ten gevolge van het eten van gebak werden verscheidene personen ernstig ongesteld. De waar vertoonde een sterke reactie op fluor. Bij verder onderzoek bleek, dat, door grove onacht zaamheid, als rijsmiddel een verdelgingsmidde] voor ratten en muizen was gebezigd, waarin een fluor-verbinding w'as verwerkt. Tegen de dader w’erd een strafvervolging ingesteld. Een dergelijk geval deed zich voor bij een bakker, die herhaaldelijk klachten kreeg over door hemzelf bereide speculaas. Ook hier bleek een fluorhoudend verdelgingsmiddel van onge dierte, dat op niet geheel opgehelderde wijze in de grondstoffen voor de speculaas was terecht gekomen, de oorzaak te zijn. In dit verband zij er nogmaals op gewezen, dat verdelgingsmidde- len voor insecten of ander gedierte, w’elke gif tige bestanddelen bevatten, moeten voorzien zijn van een in het oog vallend opschrift, waar uit haar giftigheid blijkt, met vermelding van de wijze, waarop nadeel voor de gezondheid of vergiftiging bij het gebruik kunnen worden voorkomen. Het aanwezig hebben van dergelijke middelen in ruimten, waar eet- of drinkwaren worden bereid is voorts strafbaar. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 196 55 6 46 3 11 Tabel F. Consumptieijs. Aantal onderzochte monsters afgekeurde monsters waarvan wegens: a. positieve reactie Storch b. te hoog kiemgetal c. aanwezigheid van coli-bacteriën d. andere redenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 102