9 y 7 Op de weinige monsters peekoffie, koffie- stroop en cichorei, welke ter onderzoek door de keurmeesters werden hinnengebracht, behoefde, Melk. Met ingang van 5 December werd een wijzi ging van het Melkbesluit van kracht. Het meest ingrijpend daarin is, dat de artikelen 29, 31 en 32, regelende de eisen waaraan de bedrijven van melkverkopers moeten voldoen, zijn vervangen door een nieuw artikel 29, waardoor in deze bepalingen in velerlei opzichten een algehele verandering is aangebracht. In totaal werden 24 404 monsters melk onder zocht; daarvan werden bij melkverkopers ge nomen 21384 monsters van uiteraard gestan daardiseerde melk. Krachtens het Melkstan- daardisatiebesluit moest het vetgehalte liggen tussen 2,45 en 2,55 pCt. Aan deze eis werd over het algemeen zorgvuldig voldaan. Slechts 57 monsters bleken een vetgehalte te bezitten lager dan 2,45 en 27 monsters hoger dan 2,55 pCt. In 11 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt wegens de verkoop van melk met een te laag vetgehalte en éénmaal wegens een te hoog vet gehalte. In 314 (1,29 pCt.) van de genomen monsters werd toegevoegd water geconstateerd; in 25 ge- wat de samenstelling betreft, geen aanmerking te worden gemaakt. Twee monsters peekoffie waren niet voorzien van een inhoudsaanduiding. Een partij mocca-aroma werd aan de handel onttrokken, omdat de waar in geen enkel op zicht aan de gestelde eisen voldeed. Een partij surrogaat mocca-extract werd in beslag genomen, omdat deze aanduiding niet is toegestaan. Aanmerking werd gemaakt op een waar, welke was voorzien van de aanduiding „koffie”, terwijl op een klein etiket de aanduiding „kof- fiesurrogaat” was aangebraeht. Meel. Bij de door de keurmeesters gehouden winkel en magazijninspecties werden af gekeurd 145 partijen meel en grutterswaren. Enkele mon sters paneermeel bleken bij onderzoek op het laboratorium sterk schimmelig te zijn en wer den aan de consumptie onttrokken. Bij meelmolens en bakkers werden in de loop van het jaar herhaaldelijk monsters genomen van het aanwezige meel; het vochtgehalte bleek nogal eens te hoog te zijn. Een aantal monsters zelfrijzend bakmeel werd, in verband met de in de maand December 1945 vóórgekomen ziektegevallen, op fluor on derzocht. In geen van de binnengekomen mon sters kon echter een fluor-verbinding worden aangetoond, zodat voor enig wantrouwen ten aanzien van dit meelproduct geen reden is. Wegens de verkoop van bedorven griesmeel werd tegen een tweetal grossiers proces-verbaal opgemaakt. f 300,waren hiervan het gevolg. Ook de in- houdsaanduidingen waren dikwijls onjuist. In limonade siroop en in puddingsaus werd* eveneens meermalen te weinig suiker aangetrof fen. Het suikergehalte van alcoholvrije likeur was in het algemeen voldoende. Voor verkoop van ondeugdelijke alcoholvrije likeur werd pro ces-verbaal opgemaakt. Op een grote partij appelmoes werd beslag ge legd, omdat zij bedeeld was met een grote hoe veelheid zwaveligzuur en ongeveer 10 pCt. suiker te weinig bevatte. Na ontdaan te zijn van het conserveermiddel kon zij als appelpulp worden verkocht. Bij tomatensap Was het soortelijk gewicht, om gerekend op het keukenzoutvrij product, vaak veel te laag, terwijl dikwijls kunstmatig be reide kleurstof werd aangetroffen, in niet ge concentreerde waar. Ook het gehalte aan zwave ligzuur was .vaak veel te hoog. Een aantal processen-verbaal, inbeslagnemingen en waar schuwingen waren hiervan het gevolg. De ingébrachte monsters chocoladepasta en huishoudchocoladepasta konden in de regel als deugdelijk worden aangemerkt; hierbij was ech ter nog maar al te vaak de opgave van de in houd niet in overeenstemming met de werke lijkheid. In de zomer werd een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de producten, welke als limonade in café’s, strandtenten enz. werden verkocht. De resultaten waren hoogst onbevredigend. Het watergehalte was meestal omstreeks 99 pCt. en synthetisch bereid verzoetingsmiddel was bijna steeds aanwezig. (Ter oriëntering diene, dat het Jam-Limonadebesluit het gebruik van kunst matige zoetstof voor alle daarin genoemde pro ducten verbiedt, behalve voor limonade gazeuse, mits daarin 4 pCt. suiker is verwerkt.) Een aan tal partijen van dit minderwaardige vocht werd in beslag genomen, terwijl verscheidene processen-verbaal werden opgemaakt. Wegens het ontbreken van een aanduiding op de kazen omtrent het vetgehalte werd zeven en twintig maal proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek van een groot aantal monsters kaas op vetgehalte gaf een alleszins tevredenstellend resultaat. Tegen de directie van twee fabrieken, waar smeerkaas met een conserveermiddel werd aan getroffen, werd proces-verbaal opgemaakt. Naar aanleiding van inspecties ter plaatse werden 100 partijen kaas afgekeurd. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WIAREN. Koffie, thee en surrogaten. Kaas.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 103