9 r 9 Modelmelk. Modelmelk wordt in één bedrijf bereid; in de loop van het jaar werden 12 monsters genomen, die deugdelijk bleken te zijn. o het betreffende bedrijf nauwkeurig nagegaan en kon in bijna alle geconstateerde gevallen een oorzaak worden aangewezen, waardoor de infec tie was veroorzaakt. Een te hoog kiemgetal werd in 10 monsters waargenomen; tweemaal werd hierin aanleiding gevonden een proces verbaal op te maken. Tegen een bereider, waar van de gepasteuriseerde melk bij herhaling on voldoende verhit was, werd eveneens een straf vervolging ingesteld. Tegen twee bereiders van gepasteuriseerde melk, waaraan als conserveermiddel waterstof- peroxyde was toegevoegd, werd een strafver volging ingesteld. Het behoeft wel geen betoog, dat een dergelijk feit èn uit het oogpunt van hygiëne èn in verband met de eerlijkheid in de handel, als een zeer ernstige overtreding is te beschouwen. Door 5 bedrijven werd weer geregeld gesteri liseerde melk in de handel gebracht. Tabel D geeft een overzicht van de bij het onderzoek van gepasteuriseerde melk gevonden resultaten. merendeel der monsters niet of nauwelijks waarneembaar. Enkele partijen werden af ge keurd. Bij onderzoek van een monster zg. vleeskrui- den werd een keukenzoutgehalte van 12 pCt. ge vonden. Naar aanleiding hiervan werd proces verbaal opgemaakt. Aan het einde van het verslagjaar werd een zeer gering aantal monsters originele specerijen onderzocht, hetwelk aan de gestelde eisen vol deed. Éénmaal werd proees-verbaal opgemaakt we gens een te hoog vochtgehalte van mosterd. Melkproducten. Deze waren weer ruimschoots verkrijgbaar; er werden 357 monsters genomen, waarvan 37, dus meer dan 10 pCt., ondeugdelijk bleken te zijn. Het grootste aandeel hierin had de karne melk. In 3 gevallen werd proees-verbaal opgemaakt wegens een te lage droogrest, terwijl 12 waar schuwingen werden verzonden. Talrijke monsters yoghurt gaven aanleiding tot het opmaken van één proees-verbaal, terwijl 7 waarschuwingen werden uitgereikt, alle we gens een te laag vetgehalte. De onderzochte karnemelkspap voldeed aan de gestelde eisen. Specerijen. De onderzochte surrogaten voor specerijen waren in de regel slecht; de kenmerkende smaak van een verdunning 1 100 was bij het Spijsoliën en -vetten. Bij het onderzoek van een groot aantal mon sters margarine werd meermalen een iets te hoog vochtgehalte vastgesteld. In twee gevallen werd aanleiding gevonden proees-verbaal op te maken. Het watergehalte van de onderzochte monsters boter was normaal. Ook het onderzoek van rundvet en bak- en braadvet gaf geen aan leiding tot opmerkingen. Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld in verband met ziektegevallen, die zich hadden voorgedaan op één der hier gevestigde ambas sades. De ziekteverschijnselen bleken te zijn veroorzaakt door het gebruik van spijsolie, be staande uit gekleurde minerale olie. Tegen de leverancier van de olie werd proees-verbaal op gemaakt. Suiker en stroop. Naar aanleiding van vermeende ziektever schijnselen na het gebruik van tijdelijk in dis tributie gebrachte ruwe suiker werd een uit voerig onderzoek ingesteld, waarbij bleek, dat deze waar bacteriologisch en chemisch van onverdachte samenstelling was. Na enige tijd werden klachten dan ook niet meer vernomen. De rietsuiker-, huishoud- en keukenstroop voldeden in de regel aan de eisen. Enkele malen was het gewicht van de inhoud te hoog aange geven; éénmaal werd deswege proees-verbaal op gemaakt. De samenstelling van de kunsthoning was be vredigend. Vis. Gedurende de eerste maanden van het jaar was er een tamelijke aanvoer van verse vis uit zee, terwijl verscheidene loggers en kleine kust- vissers aan de trawl-visserij deelnamen. Deze aanvoeren waren oorzaak, dat veel schol, schar en ook tong in de rokerijen werden verwerkt om later gefileerd in de handel te komen. Reeds betrekkelijk vroeg in het seizoen be gonnen de loggers met de haringvisserij, welke dit jaar een geweldige aanvoer van verse en gezouten haring opleverde. De kwaliteit van de I VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. 217 20 6 10 1 0 3 Tabel D. Overzicht teuriseerde melk. 1. Aantal onderzochte monsters 2. Aantal afgekeurde monsters waarvan wegens: a. aanwezigheid van colibacteriën b. te hoog kiemgehalte c. te hoog vriespunt <1. vetgehalte niet gelegen tussen de vastgestelde grenzen e. vuil f. andere reden van het onderzoek der monsters gepas-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 105