9 10 Vleeswaren, werden veelvuldig en uitgebreid scheikundig onderzocht. Meegebracht werden 816 monsters, voornamelijk worstsoorten. Meer malen werd rauwe worst aangetroffen waarin van 3 tot 6 pCt. zetmeel was verwerkt. Aange zien het van algemene bekendheid moet worden geacht, dat deze worstsoort geen zetmeel mag bevatten, werd voor deze overtreding in de regel proces-verbaal opgemaakt. Ook het zetmeelge- In bedrijven van melkverkopers en ijsberei- ders werden 8 monsters water genomen; op grond hiervan moest de watervoorziening in 2 bedrijven ongeschikt worden verklaard. De aanduiding van de in het Aroma-, Jus- en Soepbesluit bedoelde waren laat nog vaak zeer te wensen over en het aantal hier over uitge- gane waarschuwingen is zeer groot. Doordat in geconcentreerde tomatenpuree kleurstof is toegelaten, wordt dikwijls ook in tomaten-ketchup (waar dit verboden is) kleur stof aangetroffen. halte van gekookte worst was meermalen hoger dan de toegelaten 4 pCt. watervrij zetmeel. Een groot aantal monsters worst bleek te veel water te bevatten, waaronder er waren met 35 pCt. te veel; 29 processen-verbaal en talrijke waarschuwingen waren het resultaat van dit onderzoek. Een monster leverworst had een te hoog ge halte aan boorzuur, terwijl in een monster gekookte worst de aanwezigheid van een vreem de kleurstof werd vastgesteld. Bouillonblokjes en andere producten bedoeld in het Vleesextractenbesluit waren nog vrij schaars, maar in de regel van goede samenstel ling. In een geval, waarin het product slechts de helft van het voorgeschreven gehalte aan vlees- extract bevatte, werd proces-verbaal opgemaakt. Het is gebleken, dat in vele gevallen waar het publiek bouillonblokjes vraagt, de winkelier extractblokjes (die geen vleesbestanddelen be vatten) geeft zonder nadere toelichting. De ko per dient er goed op te letten, welke aanduiding de waar draagt. waar zou ermee gebaat zijn, wanneer steeds ijs werd meegenomen. In de nazomer werden aanvankelijk meerma len partijen verse vis uit IJmuiden aangevoerd, doch in de herfst hield dit op, daar de trawlers in Engeland ter markt gingen. Tot ongeveer half November vond grote aan voer van verse haring plaats, waarvan veel door de rokerijen en door de straathandel werd ver werkt. Nadien verminderde deze aanvoer sterk, terwijl bovendien export plaats vond, -waardoor slechts weinig voor binnenlands gebruik over bleef. In tabel H wordt een overzicht gegeven van het aantal inspecties en keuringen in de 4 grootste gemeenten van het keuringsgebied. Wegens de hoedanigheid werden 18 waarschu wingen gegeven, 45 partijen werden afgekeurd met een gewicht van ruim 3 000 kg. Na gebruik van gebakken vis. afkomstig uit IJmuiden, deden zich in de maand September ernstige vergiftigingsverschijnsèlen voor. Bij onderzoek bleek, dat voor deze waar bevroren vis was gebruikt, terwijl de koeling en distri butie van de gebakken vis te wensen overliet. Ook het voor de tijd van het jaar abnormaal warme weer heeft parten gespeeld. Nauwkeu rige aanwijzingen werden gegeven om herha ling te voorkomen. Er kwamen dit jaar van de conservenfabrie ken veel visconserven in de handel, die in het algemeen van goede kwaliteit waren. Ook het product gepelde- en ongepelde garnalen kwam weer aan de markt. Van de 31 ingekomen klachten, aangaande ondeugdelijke vis, bleken bij onderzoek 14 ge grond te zijn. Herhaalde malen werd pikante saus aange troffen met een aanmerkelijk te laag extraet- gehalte. In twee gevallen werd hiervoor een proces-verbaal gegeven. VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Gemeente. Gecons. Vers. 95 Water. Vlees- en vleeswaren. mark- j ten. 48 17 476 164 234 3 233 ven ters 65 488 587 770 6 014 1 396 516 3 974 2 j 53 361 355 462 2 814 Ge droogd. Totaal aantal gekeurde partijen. Delft Gouda 's-Gravenhage Rijswijk win kels. Totaal aantal inspec ties. 1 418 2 070 j 12 760 1 361 512 3 384 375 454 1 714 1 Aantal gekeurue partijen. Ge bak ken. Ge- I rookt. Aantal inspecties van opslag plaat sen. Spijsaroma, soep- tomaten-ketchup. Vleesextracten. en juspoeder, pikante saus en l Gr- zouten. 304 447 2 227 1 I bereid- plaat- sen. Tabel H. Vis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 106