9 i. 2. 11 Regelmatig werd toezicht gehouden op het pluimvee, dat op markten en veilingen en hij poeliers werd aangevoerd; voor zover mogelijk ook op dat, wat aan de huizen ten verkoop werd aangeboden. De bevindingen waren niet onbe vredigend. Bij inspectie van de slachtplaatsen werd, in verband met de slechte toestand waar in zich het betreffende bedrijf bevond, eenmaal proces verbaal opgemaakt- Verscheidene monsters verzoetingsmiddelen werden onderzocht, waarbij slechts zelden een monster geheel aan de gestelde eisen, wat be treft samenstelling en aanduiding, voldeed. Wel is gaandeweg verbetering merkbaar. Vanillesuiker en mengsels van vanilline met andere stoffen bleken dikwijls slechts een mini maal gehalte aan vanilline te bevatten. Als dragersubstantie van de vanilline werd krijt niet toegelaten. Indien zetmeel daarvoor wordt gebruikt, dient de waar, op grond van het Meel- besluit, te worden aangeduid als puddingpoeder. Enige monsters banketspijs werden onder zocht op de aanwezigheid van het haemolytiseh •werkend phasine, afkomstig uit de voor de be reiding gebruikte bonen. Toezicht werd uitgeoefend op de samenstel ling (speciaal het lood gehalte) van het bij het vertinnen van melkbussen gebruikte tin. Enkele monsters hoofd-eau de Cologne bleken by onderzoek deugdelijk te zijn. In samenwerking met het Rijksbureau voor Chemische Producten werd toezicht gehouden op was- en reinigingsmiddelen. Talrijke partijen met een te laag gehalte aan wasactieve stoffen werden in beslag genomen. Indien zulks mogelijk en gewenst was, werd gelegenheid gegeven dergelijke partijen op het vereiste gehalte te brengen. De producten waren zeer vaak onjuist aan geduid. Véle aanwijzingen werden gegeven ten einde tot verbetering te geraken. Veelvuldig werden vloeistoffen aangetroffen, welke als sodawater waren aangeduid, doch die na onderzoek vrijwel nooit soda bleken te be vatten. Gewoonlijk had men hier te maken met verdunde oplossingen van loog en/of waterglas, die bij gebruik voor de was zeer schadelijk zijn voor textiel. Deze schadelijke werking moet dan ook op het etiket worden vermeld. In een geval, waar dit waarschuwend opschrift ontbrak, werd proces-verbaal opgemaakt. Verreweg het grootste gedeelte van de mee gebrachte monsters bleekwater bleek niet te voldoen aan de voor het gehalte aan werkzaam chloor gestelde eis. Bovendien werden herhaal delijk producten aangetroffen, welke door uit logen van chloorkalk waren bereid. Het gehalte hiervan was veel te laag, terwijl deze sterkte bij bewaring zeer snel terugloopt, waardoor ze voor de koper waardeloos wordt. Grote partijen werden in beslag genomen, terwijl 12 processen verbaal werden opgemaakt tegen de bereiders. Een uitvoerig onderzoek werd ingesteld naar de aanwezigheid van deze waren in bakkerijen en andere voor de bereiding van eet- of drink waren in gebruik zijnde ruimten. Bij onderzoek van talrijke meegebrachte monsters werd her haaldelijk een schadelijk bestanddeel aange toond, waarna het product in beslag genomen en vernietigd werd. De aanduiding van deze waren laat nog dikwijls te wensen over, zodat in het volgend jaar deze kw’estie verder ter hand zal worden genomen. •Vrijwel dagelijks kwamen klachten binnen over levering van ondeugdelijke waren of waar genomen vervalsingen. Steeds werd naar de ge grondheid een onderzoek ingesteld, 'waardoor in vele gevallen knoeierijen konden worden opge spoord en beslag worden gelegd op ondeugde lijke waren. In sommige gevallen werd aanlei ding gevonden een strafvervolging in te stellen. Indien daartoe redenen aanwezig waren, werd bemiddeling verleend ten einde de klager scha deloos te stellen ofwel om nieuwe toewijzingen voor de winkelier te verkrijgen. In totaal werden 212 klachten over de volgen de waren ingediend: alcoholhoudende dranken 11, appelmoes 1, boenwas 1, brood 11, cacao, chocolade en thee 8, eetwaren 8, eieren en ei- poeder 9, gebak 16, groenten en vruchten 20, jam 5, kaas 3, keukengerei 2, limonade en vruch tensap 10, meel 21, melk 24, snoepgoed 4, spe cerijen 1, spijsvetten 12, suiker 16, vleeswaren 1, wasmiddelen 5, wild en gevogelte 3, zoetmid- del 1 en diverse monsters 19. Daarvan bleken gegrond 82. Voor onderstaande overheidsinstellingen wer den de navolgende onderzoekingen verricht. Ministerie van Oorlog te ’s-Gravenhage: 1 monster gekookte worst; 1 monster pap; 1 monster melk; 1 monster gedistilleerd; 1 monster gemalen koffie; 2 monsters toma tenpuree; 1 monster havermout; 2 monsters kerry; 3 monsters peper; 1 monster eten; 2 monsters paneermeel; 1 monster vermicel- lisoep; 1 monster suiker; 1 monster limo- nade-gazeuse; 1 monster tarwebloem. Centrale Controle Dienst te ’s-Gravenhage: 1 monster zg. blauwmaanzaadolie; 1 monster suiker; 1 monster visbestanddelen; 5 mon sters consumptieijs; 6 monsters grondstof ter bereiding van limonade; 1 monster tarwe- VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Andere eet- en drinkwaren. Als waren aangewezen artikelen. a. Wasmiddelen. b. Verdelgingsmiddelen voor insecten of ander gedierte. Ingezonden monsters (klachten van particulieren). Bijzondere onderzoekingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 107