3 Met het oog op in toonaangevende onderwies en maatschappelijke kringen noodzakelijk ge achte vernieuwing en hervorming van het onder- Wethouders bij besluit van 20 Maart een „Com missie voor de morele heropvoeding van de jeugd” ingesteld. In verband met de uitgebreid heid der werkzaamheden werd aan de Commis sie een aantal secties en subcommissies verbon den, hetgeen op 28 September 1946 leidde tot op richting van de „Haagse Jeugd-Actie”, onder welke naam het geheel van secties en commis sies de arbeid aanving met als doel: het verlenen van hulp aan jeugdorganisaties, groepen en in stellingen, het beramen en doen uitvoeren van maatregelen om de ongeorganiseerde jeugd te binden en gunstig te beïnvloeden, het geven van advies en het verlenen van bijstand aan Burge meester en Wethouders op het gebied van de jeugdzorg. wijs werd door de Gemeenteraad besloten tot het vestigen van een inrichting van onderwijs, waar verschillende soorten van onderricht nauw aan elkaar verbonden zijn en waar dus leerlingen van onderscheiden leeftijden in daarvoor ge schikte vakken samen onderwijs ontvangen en voorts gelegenheid bestaat voor de bestudering der overgangen van het ene schooltype naar het andere. De Baad besloot verder deze scholen gemeenschap, omvattende enige klassen voorbe reidend onderwijs, een school voor gewoon lager onderwijs en een school voor uitgebreid lager onderwijs te vestigen in het gebouw van de hogere burgerschool aan de Nieuwe Duinweg. Van de vele bemoeiingen van het Haagse Ge meentebestuur en van verscheidene in de Haagse gemeenschap werkzame instellingen blijkt ver der in menig opzicht uit de volgende bladzijden en uit de afzonderlijke verslagen betreffende Gemeentelijke diensten en bedrijven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 10