HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. Raad. 3 op i- Hierna volgt een opgave van de lijsten, welke bij de candidaatstelling ter verkiezing van de leden van de Raad zijn ingeleverd, met vermel ding achter de namen der candidaten van de aantallen stemmen, die zij bij de verkiezing van 26 Juli in de gehele Gemeente hebben verkregen. Op de d.d. 22 Februari 1946 vastgestelde kie zerslijst kwamen 295 168 namen van kiezers voor. Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst zijn niet ingediend. 10 3 3 C. H. U. R. K. S. P. L. S. P. S. D. A.P. Vr. Dem. S. D. A. P. Vrije Lijst Vrije Lijst R. K. S. P. Vrije Lijst R. K. S. P. Vrije Lijst Vr. Dem. Vrije Lijst S. D. A.P. S. D. A. P. S. D. A. P. S. D. A.P. S. D. A.P. R. K. S. P. C. H. TL R. K. S. P. C. H. U. R. K. S. P. Vrije Lijst R. K. S. P. L. S. P. Vrije Lijst C. P. N. S. D. A. P. R. K. S. P. S. D. A.P. S. D. A.P. S. D. A. P. S. D. A. P. R. K. S. P. Vrije Lijst L. S. P. C. P. N. S. D. A.P. S. D. A.P. R. K. S. P. C. P. N. Vrije Lijst Schotte, Pieter Schürmann, Mr. H. Smidt, Mr. H. J. Tempel, Dr. B. van den Tobi, Dr. E. J. Toet, A. C. Velsen, A. van Visser, J. J. In 1946 zijn drie verkiezingen gehouden, nl. tot aanwijzing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (op 17 Mei), van leden der Provinciale Staten van Zuidholland (op 29 Mei) en van leden van de Gemeenteraad (op 26 Juli). Het totaal aantal uitgebrachte stemmen was bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad onder scheidenlijk 285261, 275997 en 261 885. Het aan tal ongeldige stemmen bedroeg bij deze ver kiezingen onderscheidenlijk 9 304, 9 908 en 11 218. (Uitvoerige gegevens omtrent de uitslagen der verkiezingen zijn opgenomen in nr. 2 van de jaargang 1947 van ,,’s-Gravenhage”, Mededelin gen van het Bureau voor Statistiek en Voor lichting.) Gedurende het jaar 1946 trad tot 3 September een tijdelijke Gemeenteraad op met beperkte bevoegdheid, terwijl op grond van artikel 15, 2de lid, van het Koninklijk Besluit Tijdelijke Voorziening Gemeenteraden de niet aan de tijdelijke Gemeenteraad toegekende bevoegd heden werden uitgeoefend door Burgemeester en Wethouders. 14 leden; 9 Akker, J. W. van den Bergsma, J. R. Blaisse, Mr. P. A. Boeschoten, K. van Bëlger, Dr. Ir. B. Boschde Jongh, Mevr. E. van den Boumavan Strieland, Mevr. N. C. Bruyns, W. B. Buys, D. Damme, C. P. Diepenhorst, C. A. M. Dresmé, Th. M. Duik Jaczn., W. den Feber, Ir. L. J. M. Folmer, Anthonie Hakkaart, F. A. Jas, Mr. F. A. Jong, Mr. H. W. J. M. de Jonker, Mr. W. Klinkenberg}», L. H. J. Metscher, P. P. J. Middelburg, Drs. J. Moeskops, J. Mollen, H. J. Neuteboom, H. Niekerk, W. F. van Oever, C. H. P. W. van den Oever, Mr. D. J. I. van den Ongerboer, Mej. N. Polak, E. Praag, G. van ReitsmaValstar, Mevr. W. P. A. Rensen, W. A. Romme, Mej. M. J. B. Schalker, J. P. Schokking, Mej. N. H. Uit het vorenstaande volgt, dat zitting hadden voor de Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij Vrije Lijst Rooms-Katholieke Staats-Partij Liberale Staats-Partij Christelijk-Historische Unie Communistische Partij Nederland Vrijzinnig Democratische Bond 2 In 1946 zijn 12 vergaderingen van de tijdelijke Gemeenteraad gehouden, waartoe uitsluitend op namiddagen werd bijeengekomen. Krachtens de bepalingen van het hiervoren vermelde Koninklijk Besluit werd in de vervul ling van de door niet-aanneming van de benoe ming of anderszins in de tijdelijke Gemeenteraad opengevallen plaatsen niet voorzien. De tijdelijke Gemeenteraad bestond op 1 Januari 1946 uit de volgende 44 leden. (De heer J. J. van Langen had inmiddels bedankt als Raadslid.) 99 99 99 99 Kiezerslijst. Verkiezingen. 4 99 99 99 Verkiezing Raad. 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 11