9 FINANCIEEL GEDEELTE. f 145.977,27 6.248,19 1.772,98 13.696,74 16 Blijft f 139.729,08 Dit is f 6.498,50 boven het volgens de begro ting voor 1946 geraamde bedrag. Dit nadelig saldo zal moeten worden verre kend op de begroting voor 1948. Het Rijk en de aangesloten gemeenten geza menlijk betalen elk 50 pCt., derhalve f 3.249,25. Als netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der Watenwet (Stbl. 1935, no. 793), werd voor 1946 geraamd een bedrag van f 28.650,De opbrengst was f 29.207,95, hetgeen f 557,95 boven de raming is. Dit bedrag zal op de Rijksbijdrage over het jaar 1948 in mindering worden gebracht. Bij een totaal der kosten over 1946, groot f 145.977,27, en een aantal inwoners op 1 Januari 1945, groot 756 548, bedragen de kosten over 1946 per inwoner 19,3 cent. Worden de rente en afschrijving van het ge bouw en de inventaris (stichtingskapitaal en uitbreidingskosten) buiten beschouwing gela ten, dan bedragen de overblijvende kosten over 1946 f 145.977,27, verminderd met f 15.061,77, dit is f 130,915,50 of per inwoner 17,3 cent Omtrent de rekening van de Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage over het jaar 1946 valt het volgende op te merken. De bijdragen van het Rijk, de Centrale ge meente en de Kringgemeenten in de kosten van de Keuringsdienst bedroegen volgens de begro ting over 1946 f 133.230,58 De bijdrage van elke gemeente afzonderlijk werd berekend naar het aantal inwoners op 31 December 1944. Zie de specificatie der bedrijfs- rekening, artt. IV en V der baten. De lasten bedroegen in totaal f 159.674,01 De baten, bestaande uit: Vergoeding door de Ge meente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeen telijke instellingen en bedrijvenf 3.764,94 Vergoeding voor specia le onderzoekingen ten dienste der Kringge meenten Verhaal van pensioens bijdragen 8.158,82 De niet door inkomsten gedekte uitgaven over 1946 hebben dus bedragen Te verminderen met het batig saldo over het jaar 1944, ten be drage van VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Administratief Overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 112