10 I. BEHEER. Beheer. Totaal Slachthuisreglement. II. PERSONEEL. Sterkte. OPENBAAR SLACHTHUIS VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Op 31 December waren in vaste of tijdelijke dienst werkzaam: 20 18 7 13_ 58 44 30 5 79 21 18 8 1£ 60 4 70 Technische dienst Hal- en staldienst Diverse diensten Wegens overtreding van het Slachthuisregle ment is 9 maal gestraft met geldboete, waar onder 3 gevallen, waarin bovendien de toegang tot het terrein werd ontzegd: 2 maal twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en 1 maal twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. Alleen ontzegging van de toegang tot het ter rein werd 16 maal toegepast, nl.: 1 maal voor de tijd van 6 maanden, 1 maal voor de tijd van 3 maanden onvoorwaardelijk, gevqlgd door drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, 5 maal voor de tijd van 1 maand, 3 maal voor de tijd van 4 weken, 1 maal voor de tijd van 4 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, 1 maal voor de tijd van 2 weken on voorwaardelijk, gevolgd door 2 weken voor waardelijk met een proeftijd van 2 jaar, 2 maal voor de tijd van 2 weken, 1 maal voor de tijd van 2 weken voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar, 1 maal voor de tijd van 1 week on voorwaardelijk, gevolgd door 3 weken voor waardelijk met een proeftijd van 2 jaar. De Commissie van Bijstand in het Beheer van het Openbaar Slachthuis, benoemd door de Ge meenteraad, bestond tot 9 September 1946 uit de heren A. C. Toet, Dr. E. J. Tobi, J. Moeskops en W. den Duik Jaczn., terwijl met ingang van 9 September als lid van deze Commissie deel uit maakten de heren Dr. E. J. Tobi, J. F. van Bijs- terveld, H. N. W. Hovens en W. den Duik Jaczn. Als voorzitter fungeerde de Wethouder van Economische Zaken en Kunstaangelegenheden, de heer Dr. B. van den Tempel. In verband met langdurige ziekte van de Wethouder, werd in de Raadsvergadering van 16 December de heer C. P. Damme benoemd tot tijdelijk Wethouder, waardoor hij tevens tijde lijk voorzitter werd van genoemde Commissie. Directie en keuringsdienst Administratie Technische dienst Toezicht en controle Totaal Ongevallen. Onder het personeel kwamen 27 ongevallen voor; door de Rijksverzekeringsbank werd uit gekeerd aan ambtenaren f 739,58 en aan werk lieden f 2.421,47. Straffen. Aan werklieden werd voor de hiernavolgende feiten straf opgelegd: te laat komen 26 maal (w.o. 21 voorwaardelijk), niet opvol gen van de voorschriften 2 maal, brutaal optreden 1 maal, gepleegde onregelmatigheden 3 maal. Arbeidslonen. Aan arbeidslonen werden de volgende bedra gen uitbetaald I BIJLAGE f 69.135,89 39.526,43 f 9.925,60 2.421,47 X Onderhoudskosten: Slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Rekening voor derden Aanleg en uitbreiding 14.282,57 7.584,93 108,46 161,80 5,82 12.789,08 Algemene onkosten: Verlofgeld Ziekengeld f 16.704,04 Af: ontvangen uit kering Rijksverze- keringsbank f 63.781,81 906,55 4.447,53 1945. 1945. 1946. 1946. 33 33 Werklieden: f 34.358,81 1.478,46 3.689,16 44.858,26 1.273,23 914,83 f 155.708,64 Ambtenaren: Exploitatiekosten: Slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Schoonhouden Verwarming dienstgebouwen en algemene verlichting Kantoorkosten Laboratoriumkosten Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 117