sr 10 lil. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. IV. ALGEMENE MEDEDELINGEN. en 2 V. SLACHTHUIS, INBEGREPEN KOELRUIMTEN VERS VLEES. Onderstaande staat geeft een vergelijkend overzicht der slachtingen van 1945 en 1946 in de keuringskring ’s-Gravenhage. bij de huidige omzet slechts sprake zijn van gedeeltelijke opheffing van het verlies. Bij normale omzet zou slechts een zeer matige winst worden bereikt. In tegenstelling met de verwachting werden in 1946 ruim twee en een half maal zoveel dieren geslacht als in 1945, terwijl de invoer ruim vier maal die van het vorige jaar bedroeg. De algehele omzet geeft dan ook een stijging met 200 pCt. ten opzichte van 1945 te zien. Enerzijds vindt deze haar oorzaak in het veel vuldig toe wij zen van een extra rantsoen vlees en anderzijds wegens de vermeerdering van het aantal inwoners. Geeft het bovenvermelde aanleiding tot ze kere tevredenheid, niettemin is het vóóroorlogse peil nog geenszins bereikt, en zal het, indien de tekenen niet bedriegen, nog geruime tijd duren eer de exploitatieuitkomsten een voordelig saldo opleveren. Bereids zijn met het Gemeentebestuur bespre kingen gevoerd over eventuele tariefsverhoging, doch hierin is nog geen definitieve beslissing genomen. Zou deze tot stand komen, dan kan Zoals reeds in het verslag over 1945 werd vermeld, moet, wat onderhoudswerk betreft, een belangrijke achterstand worden ingehaald. Ondanks de nog steeds heersende schaarste aan materialen werd een flinke hoeveelheid arbeid verricht, hetgeen mede te danken is aan de activiteit van het daarmee belaste personeel. Bevindt zich enerzijds een groot deel van de gebouwen en inrichtingen in goede staat, ander zijds dienen belangrijke vernieuwingen te wor den aangebracht. Gedurende het jaar 1946 werd ingevoerd uit Argentinië 104 569 kg, de Verenigde Staten 838 257 kg en Canada 176 746 kg vlees. Ten aan zien van de totale invoer uit het buitenland was er in 1945 een vermeerdering van 791 252 kg. Uit het binnenland werd ingevoerd (de hele, halve en kwart dieren omgerekend in kg) 2 530 733 kg vlees of 2 012315 kg meer dan in 1045. I VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 257 410 70 910 328 320 1119 572 j 363 320 363 488 055 2 167 413 488418 2530733 3650 305 Aantal slachtingen in 1945 en 1946 vergeleken. Diersoort. 6 281 97 2 1 1 i 47 2 Totaal 20 050 1 875 1 700 34 355 101 3 576 276 Schapen en lammeren Geiten 6 706 5 642 884 2 756 747 721 1 128 347 7 868 244 242 138 14 516 428 18 13 145 3 997 159 1 550 7 070 10 338 9 437 Gezouten vlees uit: Denemarken Uit het binnenland: Partijen vlees en vet Hele, halve en kwart dieren Bevroren vlees uit: Argentinië Ver. Staten Canada 1 436 36 2 Zonder betaling. 184 2 146 46 6 323 9 617 8 309 1 089 29 2 744 1 803 12 61 18 1 645 725 1 206 104 569 838 257 176 746 Zonder betaling. 77 46 8 Varkens: wegende 81 kg of meer geslacht gewicht 41 tot 81 kg minder dan 41 kg 193 44 1945. kg 1946. kg Eenhoevige dieren: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg Runderen: wegende 161 kg of meer geslacht gewicht 61 tot 161 kg 41 tot 61 kg minder dan 41 kg 12 489 36 1 612 2 047 50 829 Minder. Tegen beuling. Totalen 1945. Zonder betabng. Totalen 1946. Tegen betaling. i'r Z~fc( 165 92 6 522 6 439 Meer. Tegen i Zonder betaling, i betaling. Invoer uit het buiten- en binnenland. Totaal 816 738 Tegen betaling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 118