h 10 1 fl r 1 F R- I F I -S f S I hit ■h .1; j I t> I M i 4 4 VI. KEURINGSDIENST EN TOEPASSING DER VLEESKEURINGSWET. 'I 0 I te ’s-Gravenhage en 1 in de gemeente Zoeter- meer. Onderstaande staat verschaft gegevens over de aard der overtredingen, welke uitsluitend door keuringsambtenaren werden opgespoord, en over de bij de samenstelling van dit verslag bekende straffen. In 255 gevallen werden door de Dienst pro- cessen-verbaal opgemaakt of ambtsedige ver klaringen afgegeven in samenwerking met andere opsporingsdiensten. Op 31 December 1946 waren in de Gemeente gevestigd 477 slagerijen (vorig jaar 441), waar van 2 met daaraan verbonden inrichtingen tot het bereiden van vleeswaren op meer uitgebrei de schaal. Het aantal vleeswarenfabrieken, rokerijen en zouterijen bedroeg 6. In de buitengemeenten stonden onder toezicht van de Dienst 67 slagerijen en wel te Rijswrijk 18, te Voorburg 31, te Leidschendam 10 en 1 vleeswarenfabriek, te Zoetermeer 7 en te Bent huizen 1. Het toezicht op slagerswinkels, bewaarplaat sen van vlees e.d. kon in het afgelopen jaar Weer belangrijk intensiever worden verricht dan m het vorige verslagjaar, vooral door de om standigheid, dat alle keurmeesters wederom de beschikking kregen over een behoorlijk bruik baar rijwiel. Het aantal bezoeken bedroeg in het verslag jaar 10 905 (vorig jaar 3 995), waarvan 9 061 aan slagerswinkels, 151 aan vleeswarenfabrie ken, 1424 aan vleeswarenverkopers en 269 aan diverse eetgelegenheden. In beslag werden genomen 141,3 kg vlees en 61 kg vleeswaren; hiervan werd afgekeurd 18(4 kg vlees. Proces-verbaal werd 16 maal opgemaakt; van de overtredingen vonden 15 plaats in de gemeen- g> S vleesomzet in 1946. In kilogrammen (gedeeltelik geschat». Afkomstig van dieten geslacht te Diersoort. 2 200 5 190 770 2 200 83 875 3 025 1 575 895 5 236 145 15 950 275 2 200 11 000 13 750 275 74 250 979 471 739 6 660'225 235 702 75 Totaal Toezicht slagerswinkels e.d. Aard der overtreding. 1 7 1 5 1 1 Schikking f 75, Aantal geverbaliseerde overtredingen. 39 250 48 250 100 2 125 975 1 140 5 200 31 160 60 740 850 500 24 055 15 770 531 759 29 145 325 2 074 808 1 877 712 11 240'100 355 983 53 943 7 510 9 780 1 250 100 Straffen (voor zoover bekend). 4 875 695 2 050 418 4 080 1 846 092 975 225 352 333 52 793 1 025 375 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 975 1 140 420 2 675 650 S’ 675 75 Tweemaal geschikt met f 10,—. 325 225 <5 N o M O 50 425 675 750! Q ff Runderen *3 496 625 Eenhoevige dieren Kalveren Varkens Schapen en lammeren Geiten 5 575 1 130 1 524 078 59 490 24 650 5 200 19 500 8 160 6 000 a J M •ssg u NS «5 I W Sé E 5 g JD 494 650 501 305 1 476 710 3 570 16 850 Art. 34 en 35, le lid van de vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het slachten zonder vergunning en het in voorraad hebben van vlees, dat niet voorzien is van de merken, bedoeld in Art. 16, le lid van die wet.) Art. 35, le lid van de vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het in voorraad hebben van vlees, dat niet voorzien is van de merken, bedoeld in Art. 16, le lid van die wet.) Art. 35, le lid en Art. 36 van de vleeskeuringswet 1919 8. 524. (Het in voorraad hebben van vlees, dat niet voorzien is van de merken, bedoeld in Art. 29, le lid en het invoeren van vlees in strijd met het bepaalde in Art. 28 van die wet.) Art. 38 van de vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het in voorraad hebben van vlees waren bereid in strijd met het bepaalde in Art. 7 van het K.B. van 13 September 1924 S. 448.) Art. 39 van de vleeskeuringswet 1919 S.524. (Het onttrekken van vlees aan onbruikbaarmaking.) Art. 40 van de vleeskeuringswet 1919 S. 524. (Het in voorraad hebben van bedorven vlees.) Vernietigd, afkomstig van dieren geslacht te 312 033 1 618 6 056 790|4 870|23 39b|172 700 186 51ö|35 780(3 650 305|10 130 350164 420|925!4 «10l31 noj&l 890|13 050 9 964 145

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 120