10 t 1 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 10 den aan reders hadden tot gevolg, dat de reke ning „Opbrengst ijs” (art. III) belangrijk hoger ligt. Wat betreft de mindere ontvangst „Verhaal aandeel nadelig saldo ten laste der kringge- meenten” (art. VI), zij er op gewezen, dat dit bedrag verband houdt met het totale verlies cijfer. Het onder art. VII „Exploitatiekosten stroom opwekking” vermelde bedrag is ontstaan door het vormen ener reserve per 31 December 1945, welke in de loop van 1946 overbodig bleek te zijn. Rekening van het Openbaar Slachthuis over 1946. Vergelijking begroting. Aangaande de uitkomst van de rekening over 1946 zij het volgende opgemerkt. Het verlies over dit jaar heeft bedragen f 232.389,39, welk bedrag rond f 142.600,bene den het geraamde bedrag ad f 375.000,— bleef. Zowel het bedrag der uitgaven als dat der ontvangsten ligt boven de raming en wel onder- scheidelijk f 40.650,— en f 183.250,—. Uit de in de bedrjjfsrekening genoemde cijfers blijkt, dat de uitkomsten van de artikelen III en V der lasten de begrote bedragen belangrijk overtreffen, terwijl die der artikelen I, IV en XI er aanmerkelijk beneden blijven. Betreffende de eerstgenoemde artikelen kan worden opgemerkt, dat tegenover het hogere bedrag voor „Fabricatie- en distributiekosten van het ijs” (art. III) een ontvangst staat, welke meer dan het dubbele bedraagt van het geraam de bedrag. De vermeerdering der uitgaven voor „Alge mene onkosten” (art. V) is het gevolg van het feit, dat de onderdelen jaarwedden, verlof- en ziekengeld, schoonhouden, huishoudelijke beno digdheden en onkosten, drukwerk en kantoor kosten, kinderbijslag en diversen, meer vor derden. Bij de samenstelling der begroting kon met de invasieuitkering nog geen rekening worden gehouden. Niettegenstaande enkele onderdelen der „Ex ploitatierekening slachthuis, inbegr. koelruim ten vers vlees” (art. I) een belangrijke stijging te zien gaven, sloot deze rekening toch met een lager bedrag dan werd begroot, aangezien enige onderdelen aanmerkelijk lagere uitgaven verg den. Hetzelfde geldt voor het gunstiger resultaat van de uitkomsten der rekening „Onderhouds kosten” (art. IV). Aangaande „Rente van kasgeld” (art. XI) zij opgemerkt, dat de hogere ontvangsten deze rekening gunstig hebben beïnvloed. Betreffende de baten kan het volgende wor den opgemerkt. Als gevolg van de toeneming van de invoer en het aantal slachtingen, alsmede het in gebruik afstaan van grote ruimten „verhuur”, is de uit komst der rekening „Opbrengst slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees” (art. I) belang rijk hoger dan het begrote bedrag. De opbrengst „Stroomde vering aan derden” werd voorheen verantwoord onder „Verschillen de inkomsten”. De vermeerderde afneming van ijs door vaste afnemers en de levering van grote hoeveelhe- Vergelijking uitkomsten. Vergelijking van de werkelijke uitkomsten der baten en lasten met die over 1945 toont in afgeronde bedragen de volgende verschillen aan: VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Minder verlies f 142,600,— Art. Art. 1.800,— f 1.050,— 24.400,— Saldo meer opbrengst: Baten. Art. Lasten. Art. Meer uitgaven opbrengst f 226.000,— 18.000,— VI. Minder opgebracht I. Meer II. III- VIL II. Meer III. V. f 40.650,— 183.250,— f 25.700,— f 190.050,— 200,— 18.100,— 200,— 400,— -- 208.950,— Meer opgebraeht f 183.250, 400,— - f 244.400,— f 8.100,— 3.150,— 850,— 1.000,— 400,— 2.100,— - f 15.600,— 350,— 7.300,— 48.600,— -56.250,— Meer uitgegeven f 40.650, 15.550,— - 42,800,— f 201.600,— Meer brachten op: I. „Opbrengst slachthuis, inbegr. koelruimten vers vlees” III. „Opbrengst ijs” VII. „Exploitatiekosten stroomopwekking” I. Minder uitgegeven IV. VI. VII. IX. XI. terwijl minder opbraehten: II. „Opbrengst koelruim ten diverse waren V. „Verhaal van pen sioensbijdragen en ziekteverzekerings- premie” VI. „Verhaal aandeel na delig saldo ten laste der kringgemeenten” VII. „Gereserveerde baten en lasten 1944”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 126