10 15 VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VII. Exploitatierekening Stroomopwekking. 203,12 f f 410,53 tl f f 410,53 410,53 VIII. Balans per 31 December 1946. BEZITTINGEN. Afgeschreven. Boekwaarde. SCHULDEN. f 2.109.367,78 f 876.086,80 f 1.233.280,98 394.207,63 8.369,95 385.837,68 240.692,67 170.654,79 70.037,88 n n n n 25.825,87 16.158,29 9.667,58 rt n f 3.354.903,62 f 1.391.549,73 f 1.963.353,89 n n n n tt f 2.360.284.36 f 2.360.284,36 Gezien i n n De directeur, P. van Rijn. n De administrateur, J. Kaal. n n n n t, 142,82 64,59 Voordelig saldo als gevolg van te hoge reserveringen per 31-12-’45 T) n n n n n tt n n n rt t, n n Gebouwen Grond en plant soenen Riolering, bestra ting en losplaat sen Afrastering, muren en ijzeren hekken Diversen Luehtbescher- mingsmaatrege- len Aandeel ten gunste Slachthuis, inbegr. koel ruimten vers vlees Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Aanschaffings waarde. 16.756,54 568.053,13 15.327,31 304.952,59 1.429,23 263.100,54 107,65 0,93 34.86 232.389,39 60.847,71 1.188,79 6.472,29 26,40 37.026,80 3.022,88 381,57 1.478,73 1.208,— 630,45 0,10 306,65 4.013,75 1.101,86 7.533,64 2 323,16 335,30 110,— 80.803,41 10.459,56 46,44 12,— 280,44 37,04 56,— 3.918,83 60,44 71,87 6,42 180,41 900,— 474,94 2.907,83 f 1.963.353,89 158.740,95 111.157,29 34.253,22 750,— 5.457,60 16.729,06 470,— 2.133,30 299,03 259,90 168,— 694,50 1.515,05 24,60 126,01 220,84 105,05 Kapitaal gemeente ’s-Gravenhage (Rekg. Crt.) Gemeenteontvanger Crediteuren waarborgsommen Voorschotten Huren (vooruitbetaald) Huren (te restitueren) Omzetbelasting (nog af te dragen) (vooruitbetaald) Slachtgeld (te restitueren) (vqoruitbetaald) Keurloon (te restitueren) buitenlands vlees Weegloon (te restitueren) Bezorgingskosten van het ijs Jaarwedden Verlofgeld Schoonhouden, huishoudelijke benodigd heden en onkosten Invaliditeitswet (gereserveerd) Wachtgelden Pensioenen Bijdragen voor eigen- en weduwen- en wezenpensioen Ziekteverzekeringspremie Vereveningsheffing Grond-, dijk- en polderlasrea Brandverzekeringspremie Drukwerk- en kantoorkosten Duinwater en telefoon Kinderbijslag Gratificaties Arbeidslonen Loonbelasting 4 pCt. Spaarpremiefonds Diversen Voorraden Kas bij de Postcheque- en Girodienst Zegels Couponboekjes en kaarten N.V. Gemengd Bedrijf H.T.M Debiteuren Voorschotten Huren (te vorderen) Slachtgeld (te vorderen) Keurloon (te vorderen) Uitkering Rijksverzekeringsbank Wachtgelden (te vorderen) Pensioenen Ziekteverzekeringspremie Duinwater en telefoon Kinderbijslag Verhaal pensioensbijdragen en ziektever zekeringspremie Omzetbelasting Diversen Verlies

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 131