BEHEER EN REGELINGEN. 1. DIRECTIE EN PERSONEEL. 1 DUINWATERLEIDING VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. De opruimingswerkzaamheden, omvattend het slopen van loopgraven, geveehtsstellingen, bun kers, prikkeldraadversperringen, houten palen, In de Raadsvergadering van 16 December 1946 werden het voorstel om te besluiten tot de in richting van een noodwaterwinning langs de Kaswetering, met financiële regeling, alsmede het voorstel om te besluiten tot uitvoering van het zg. Lek-duinplan, overeenkomstig het in het rapport van de directeur der Duinwaterleiding beschreven ontwerp, zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De leveringsvoorwaarden bleven ongewijzigd. Het gebruikelijke verhoudingsgewijze overzicht van de aangesloten percelen in de verschillende tariefklassen geeft het volgende beeld. ding, de heer Ir. A. J. Gurck, tot die datum ad j unct-directeur De herstelwerkzaamheden aan afrasteringen, hekwerken, beplantingen, dienstgebouwen enz. in de duinen en aan het Pompstation en het herstel van het leidingnet en aansluitingen c.a. in het Bezuidenhoutkwartier en omgeving, de tankgrachtzóne, het voormalig vestinggebied en andere plaatsen in de Gemeente, geschiedden eveneens met inzet van alle krachten. Het voor deze werkzaamheden in 1946 uitge geven bedrag is f 72.452,15. II. In de Raadsvergadering van 31 December 1945 werd aan de heer Ir. W. J. Harders op zijn daartoe gedaan verzoek met ingang van 1 Februari 1946 op de meest eervolle wijze ont slag verleend als directeur der Duinwater leiding, onder dankbetuiging voor de vele en belangrijke diensten, aan de Gemeente bewezen. In dezelfde vergadering werd, eveneens met ingang van 1 Februari 1946, met algemene stem men benoemd tot directeur der Duinwaterlei- asperges, schuilkelders, tankvallen, munitie- opslagplaatsen, schietstellingen enz. in de dui nen en het verwijderen en afvoeren van distri butie- en dienstleidingen c.a. uit het Bezuiden houtkwartier en omgeving, het afgebroken stadsgedeelte ’s-GravenhageWest (de zg. tank grachtzóne), het voormalige vestinggebied en andere door oorlogshandelingen en plundering verwoeste gedeelten van ’s-Gravenhage, werden in het verslagjaar met kracht ter hand genomen. Voor deze werkzaamheden werd in 1946 uitge geven een bedrag van f 102.145,75. In de Commissie van Bijstand voor de Duin waterleiding werden in de Raadsvergadering van 9 September 1946 benoemd mevrouw A. C. van KoertMulder en de heren Drs. C. A. A. van Luttervelt, A. C. Toet en N. Veldhoen. Als voorzitter fungeerde de Wethouder van Econo mische Zaken en Kunstaangelegenheden, de heer Dr. B. van den Tempel, terwijl de heer Mr. W. F. K. Cost Budde de functie van secre taris der Commissie vervulde. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 9 Januari 1946 werd, met ingang van 1 April 1946, aan de heer B. G. Stempels, wegens het bereikt hebben van de pensioengerechtigde leef tijd, eervol ontslag verleend als administrateur der Duinwaterleiding, met dankbetuiging voor de vele en belangrijke door hem aan de Gemeente bewezen diensten. Bij besluit van Bur- BIJIAGE 11 28,35 1937 1939 1940 1941 1942 1943 1945 1944 1946 Opruimingswerkzaamheden. Noodwaterwinning „Kaswetering”. Lek-duinplan. Prijs per m3. Leveringsvoorwaarden. Herstelwerkzaamheden. 24,97 9,54 16,27 38,52 10,70 100,— 21,85 8,81 16,74 41,25 11,35 100,— 25,94 9,64 16.12 37,91 10,39 100,— 24,88 9,51 16,47 38,46 10,68 100,— 25,96 9,36 17, 39,88 7,80 100,- 20,86 8.63 17,17 42,13 11,21 100, - 24,69 8,84 16,83 41,83 7,81 100,— 23,98 9,17 15,99 39,74 11,12 100,— Directeur. f 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 Commissie van Bijstand. Aangesloten percelen in de verschillende tariefklassen op het einde van het jaar, in percenten van het totaal. Administrateur. 10,61 16,62 36,08 8,34 100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 132