11 I I 2 7 235 In de grootte van het wingebied kwam gedu rende het verslagjaar geen verandering. Bij het Bedrijf zijn derhalve 947.19.68 ha in beheer, waarvan 465.19.84 ha het eigendom zijn van de Gemeente, terwijl 481.99.84 ha van de Staat der Nederlanden in erfpacht zijn ontvangen. De regenmeter bij het Pompstation werd over eenkomstig het verzoek van het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut op 11 Januari opgesteld met de rand op 0,40 m boven het maaiveld. Bovendien werd de meter om geven met een aarden wal van voorgeschreven model. Vóór die datum lag de rand van de meter op 1,50 m boven het maaiveld. De nieuwe opstel ling vermindert de invloed van de wind op de regenwaarnemingen. Ten einde de waarnemin gen met de nieuwe opstelling te kunnen ver gelijken met de vroegere, moeten deze gemiddeld met 8 pCt. verhoging worden gecorrigeerd. De uitkomsten van de regenwaarnemingen en de vergelijking daarvan met de gemiddelden over de laatste 40 jaren zijn in tabel I samengevat. Van het bedrijfspersoneel waren 4 ambtenaren en 1 werkman gedetacheerd bij andere diensten. 164 64 87 53 27 1 11 179 gemeester en Wethouders van dezelfde datum werd de heer Stempels, in verband met de bij zonder goede wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld, begiftigd met de gouden legpenning, geslagen op de kleine stempel der Gemeente. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 13 Maart 1946 werd, met ingang van 1 April 1946, bevorderd tot administrateur E bij de Duinwaterleiding, de heer J. H. van der Pouw, tot die datum werkzaam als adjunct-admini- strateur. Het personeel bij de Duinwaterleiding was op 31 December 1946 als volgt samengesteld: a. in vaste dienst b. in tijdelijke dienst c. op arbeidscontract (waaronder 1 minder- valide) a. in vaste dienst b. in tijdelijke dienst c. in losse dienst (waaronder 8 minder- validen) d. reservisten e. jeugdige werklieden III. TOESTAND DER WERKEN, a. Waterwinning c.a. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Tabel I. boven het maaiveld. 1946 Maand. 100,0 2,15 100,0 2,38 111 Neerslag in mm. Gemiddelde neerslag per dag in mm. Grootte. Neerslag. 867,3 De grootste hoeveelheid neerslag, die in een etmaal werd op gevangen, en wel in dat van de 9de Juni, bedroeg 34,1 mm. Neerslag in mm. Neerslag in pCt. van het jaartotaal. Gemiddelde neerslag per dag in mm. Neerslag in pCt. van het gemid delde over 40 jaren. 88,9 82,7 73,8 245,4 2,14 2,60 2,79 2,51 1,54 1,65 1,90 1,69 61,2 45,4 47,8 154,4 46,2 51,0 56,9 154,1 66,3 80,6 83,6 230,5 2,87 2) 2,76 2,38 2,67 78,6 100,5 123,2 302,3 54 311 79 137 58 90 190 117 0,89 1,48 3,60 1,98 2,20 2,24 1,23 1,88 119 125 147 131 2,54 3,24 4,11 3,29 26,7 45,7 108,0 180,4 1,05 5,05 2) 1,21 2,34 Oct. Nov. Dec. 4e kwartaal Juli AUg. Sept. 3e kwartaal Jan. Febr. Maart le kwartaal 1,97 1,62 1,54 1,72 68,1 67,0 38,! 173,2 Neerslag in pCt. van het jaartotaal. 32,8 141,1 37,6 211,4 Personeel. Ambtenaren Werklieden: April Mei Juni 2e kwartaal 11,3 10,5 94 31,2 9,1 11,6 14,2 34,9 3,1 5,3 12,4 20,8 7,9 7,7 4,4 20,0 77 81 52 71 Gehele jaar 784,4 1) Maand met de laagste gemiddelde neerslag. 2) Maand met de hoogste gemiddelde neerslag. 8,4 10,3 10,7 29,4 3,7 16,3 4,3 24,3 5,9 6,5 7,3 19,7 7.8 5,8 6,1 19,7 Neerslagwaarnemingen van het Pompstation; regenmeter op 0,40 m Gemiddelde oter de laatste 40 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 133