11 bovendien 3 In het duingebied waren aan het eind van het verslagjaar aanwezig: Het laboratorium van het Bedrijf onderzoekt geregeld de chemische en bacteriologische hoe danigheden van het ruwe water, van het water in de verschillende stadia van de zuivering en van het reine water. De gemiddelden van enige belangrijke che mische eigenschappen en van de temperatuur van het water zijn in tabel III samengevat. 33 in het diepe duinwater beneden de water- scheidende laag (grondwatercomplex 2); 108 in het bovenduinzand boven de waterschei- dende laag van D.P. 7 m tot D.P. 20 m (grondwatercomplex 1); 6 in de waterscheidende laag; De waterstanden in de waarnemingsmiddelen werden éénmaal per maand opgenomen. Een zeer globale indruk van de stijghoogten van het grondwater kan worden verkregen uit tabel II. 180 peilputten, waarvan 33 boven verspreide veenlagen, welke ongeveer op D.P. liggen (grondwatercomplex 0); 28 waarnemingsposten, d.z. diepe boringen, in elk waarvan enige filters zijn geplaatst, met te zamen 112 peilfilters. serie R (in Meijendel) serie A (in Meijendel) (geschat) serie C (in de Vlakte van Waalsdorp) (geschat) 2000000 m3. In het geheel werden door de diepe putten in 1946 ongeveer 6,4 millioen m3 water geleverd- De „Dienst Winning en Filters” voerde de normale onderhouds- en exploitatie-werkzaam- heden uit, zoals het geregeld spoelen van de voorfilters, het schoonmaken van de nafilters, van de rein- waterkelders en van de verzamelkom, het onder houd van de terreinen van het Pompstation en van de dienstgebouwen aldaar en in de duinen. Op Nieuwjaarsdag 1946 werden noodvoorzie ningen getroffen om de gebouwen, welke ten gevolge van de explosie van een munitie-opslag- plaats op de vorige dag waren beschadigd, Het laboratorium van de Keuringsdienst van Waren controleert wekelijks de chemische en bacteriologische hoedanigheid van het drink water. De diepe putten die, hetzij direct, hetzij door middel van een hevelleiding, op Sprang A, de voornaamste zijsprang op de hoofdader, zijn aan gesloten, leverden de volgende hoeveelheden: 527 200 m3; 550 000 m3; De werktijden en de opbrengsten van de be- malingsinstallaties op diepe putten waren als volgt: VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Hydrologische waarnemingen. mg/l 4,84 7,02 3,96 7,48 Installatie. de stijghoogten 2,51 2,68 0,10 0,00 de verschillende afdelingen 0,10 0,50 het water. Gemiddelde van de waterstan den in de peilputten in grond watereomplex 0 Gemiddelde van de waterstan den in de peilputten in grond watereomplex 1 Serie S (Spoorbaan) Serie H (Harstenhoek) Serie K (Kijfhoek) Serie B (Bierlap) Ruw water I boven de voor- filters. 270 12,4 8,32 0,76 0,173 47,6 8,74 10.45 Aantal bedryfsuren. 6 414'/4 2163/4 8 5693 4 8 470 266 12,0 8,80 0 0 6,87 10,75 Opbrengst ge durende 1946 in m3. 476 200 17 800 1 311 700 1 494 900 Een heden. mg/l °C 3,90 0,1 0 mg/l D° mg/l mg/l mg/l mg/l Aan het begin v. h. verslag jaar t.o.v. D.P. Aan het eind v. h. verslag jaar t.o.v. D.P. 40 posten Koolzuur-gehalte COa Bicarbonaat-gehalte H< O3- Tijdelijke hardheid Zuurstof-gehalte O2 IJzer-gehalte Fe Mangaan-gehalte Mn ChlO'-r-gehalte Cl- Permanganaat- verhruik KMnOi Temperatuur Tabel III. Chemische eigenschappen en temperatuur van ruw en rein water. Gemiddelde van de waterstan den in de peilputten in grond- watereomplex 2 en in de peil filters tussen D.P. 20 en m van waarnemings- Onderzoek van Werkzaamheden van van de productie. van het grond- Tabel II. Gemiddelden van water. 1 Filtraat Filtraat v. d. na- v. d. voor- filters filters. (rein water). Winning van water uit diepe lagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 134