11 I b. Filters. 5 De looptijd van de in liet verslagjaar schoon gemaakte voorfilters bedroeg gemiddeld 6,31 dagen (vorig jaar 7,41 dagen), terwijl van de 1600 m2 filteroppervlak gemiddeld 1 590 m2 in gebruik waren (vorig jaar 1410 m2). De gemid delde specifieke opbrengst bedroeg 157 m3 per m2 per filterperiode (vorig jaar 161 m3). Het zandoppervlak van de biologische nafil ters bedraagt 22 106 m2. Bij enige nafilters werd na de voorjaarsschoonmaak last ondervonden van sterke bloei van groene flagellaten. Tijdens hun optimale ontwikkeling gaven deze wieren een verhoogde afscheiding van kalk, die, met de versterkte toevoer van organische stof bij het afsterven, de nafilters deed verstoppen en op nieuw schoonmaken nodig maakte. Daardoor zijn de gemiddelde looptijd en de gemiddelde specifieke opbrengst van de nafilters dit jaar aanzienlijk lager dan het vorige jaar. In totaal werden 55 694 m2 nafilteropper- vlakte schoongemaakt. De gemiddelde looptijd van de schoongemaakte nafilters bedroeg 173 dagen (vorig jaar 240 dagen) met een maximum van 251 dagen (vorig jaar 313 dagen) en een minimum van 49 dagen (vorig jaar 170 dagen). De gemiddelde filtersnelheid was 6,6 cm/h. De gemiddelde specifieke opbrengst bedroeg 274 m3 per m2 per filterperiode (vorig jaar 312 m3). In aansluiting aan de voorjaarsschoonmaak werden de nafilters 1 en 3b, in aansluiting aan de najaarssehoonmaak de nafilters 2 en 4a, met duinzand bijgevuld. Zoals reeds onder lila vermeld, werden de proefnemingen omtrent biologische nafilters voortgezet. De belangrijkste gegevens omtrent de hoeveel heden water, die gedurende het verslagjaar werden opgepompt, en de vergelijking daarvan met de waarden van het voorgaande jaar zijn in onderstaande tabel IV samen gevat. van de spinnenplaag, die elke zomer vervuiling veroorzaakt in het voorfiltergebouw. De uit komsten van de proeven doen gunstige resul taten verwachten. Het biologische onderzoek van het leidingnet werd geregeld voortgezet. Naast andere inci dentele onderzoekingen werden verscheidene materialen in het laboratorium gekeurd. Het laboratorium werd uitgebreid met een hydrologische afdeling, waar de voor het ont werpen van nieuwe winningsmiddelen nood- zakelijke onderzoekingen naar de hydrologische grootheden van de grond kunnen worden ver richt. In vorige verslagen is reeds op het feit ge wezen, dat uitbreiding van de waterwinning uit de diepere lagen onder de eigenlijke duinen niet meer voldoende effect kan sorteren. Daarom werd een nood waterwinning ontworpen, be staande uit een veertigtal diepe putten, die in terreinen ten oosten van de duinen zullen wor den geplaatst. Met de eigenaren van de gronden, waarin de nood waterwinning zal worden ingericht, en met de Stichting „Inmaling Duinland” werden de nodige overeenkomsten gesloten, waardoor aan de uitvoering van de noodwaterwinning „Kas wetering” geen privaatrechtelijke belemme ringen meer in de weg stonden. Het ontwerp van de toekomstige watervoor ziening van de Gemeente, door middel van het zg. Lek-duinplan, kwam in hoofdzaken gereed. Op 1 Juli 1946 kon het rapport omtrent de uit voering van het Lek-duinplan aan Burge meester en Wethouders worden aangeboden. In de voor het Bedrijf historische zitting van 16 December 1946 besloot de Gemeenteraad met algemene stemmen om over te gaan zowel tot de uitvoering van het Lek-duinplan als tot de uitvoering van de waterwinning langs de Kas wetering. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Omschrijving. 1946. 11 947 800 14 643 000 12 790 093 10 776 324 2 013 769 697 029 1 852 900 1 171 500 14,5 10,9 35 041 29 524 18,7 5,8 hoeveelheid, pei’ dag 23 159 19 529 pCt. van het gemid- 66 66 29 April 1 Januari hoeveelheid per dag 48 701 45 392 pCt. van het gemid- 139 154 3 Maart 13 Juli Voorfilters. Nafilters. Proeffi Iters. c. Het oppompen van het water. Tabel IV. Opgepompte hoeveelheden. 1945. Hoeveelheid ruw water gedu rende het gehele jaar in m3 Hoeveelheid rein water gedu rende het gehele jaar in m3 Toeneming van de hoeveelheid rein water ten opzichte van het vorige jaar in m3 Verschil tussen hoeveelheid ruw en rein water in m3 Idem in pCt. van de hoeveel heid rein water Gemiddelde hoeveelheid rein water per dag in m3 Toeneming ten opzichte van het vorige jaar in pCt Kleinste in m3 Idem in delde Datum van de kleinste hoeveel heid Grootste in m3 Idem in delde Datum van de grootete hoeveel heid Uitbreiding van de winning van water uit diepe lagen. Watervoorziening van de Gemeente in verdere toekomst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 136