11 7 minimum verbruik in de nacht (nachtverbruik) varieerde van 195 tot 275 m3/h en bedroeg ge middeld 235 m3/h, behoudens na de vorstperiode van 1625 December 1946, toen het nachtver bruik 460 m3/h bedroeg. 1 van breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brandkranen, welke breuken gedurende het verslagjaar zijn hersteld. a. Waterverbruik gedurende de nachturen. Het waterverbruik gedurende de uren van meters af gevoerd, terwijl 9 meters werden ver kocht. Tot op heden is komen vast te staan, dat ten gevolge van de ramp in het Bezuidenhoutkwar- tier ten minste 1137 van de eertijds aanwezige watermeters zijn verloren gegaan. Opgemerkt dient te worden, dat eerst nadat de sloopwerkzaamheden van alle percelen in het Bezuidenhoutkwartier zullen zijn beëindigd, het totale aantal vermiste watermeters kan worden opgegeven. Vermoedelijk zal dat aantal rond 1300 stuks bedragen. In de meterwerkplaats werden 33 256 water meters schoongemaakt, hersteld, beproefd en geijkt. Het schoonmaken, herstellen, beproeven, ijken, zegelen en verven vergden te zamen een werktijd van gemiddeld 87 minuten per meter. In deze tijd is tevens begrepen de tijd, benodigd voor het vervaardigen van onderdelen, die als gevolg van de materiaalschaarste niet uit de handel konden worden betrokken. De volgende staat geeft een overzicht van de in bedrijf, magazijn en herstelling zijnde water meters op 31 December. Hieronder volgt een opgave van breuken en lekkende verbindingen in het leidingnet alsmede Van de 17 buisbreuken traden er 7 op in de tweede helft van December. Op 31 December 1946 bedroeg het aantal open bare ondergrondse brandkranen 6 304 van het type D en 8 van het type E, terwijl het aantal sproeikranen 198 bedroeg. In het verslagjaar werden in het Bezuiden houtkwartier en ’s-Gravenhage-West 172 brand kranen gesloopt. In de loop van het verslagjaar kwamen 173 nieuwe aansluitingen aan het hoofdleidingnet tot stand. Het totale aantal dienstleidingen per 31 De cember 1946 bedroeg 127 990, waarvan tijdelijk waren afgesloten 6 809. Het totale aantal geplaatste watermeters, in clusief tussenmeters en watermeters op opzet- stukken, bedroeg 119 987. In 1946 werden 104 meters opgevoerd en 155 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. Totaal. Omschrijving. 400. 100. 350. 600. 80. 13 2 1 1 2 1 1 1 I r 1 Fabrikaten (systeem). Totaal. Shunt. Diversen. 19 920 970 Buisbreuken Lekkende verbindingen Breuken in gietijzeren aanvoerleidingen naar brandkranen Buisbreuken als gevolgvan sloopwerkzaamheden Vermogens. (Kalibers). Lux Pollux. 2 1 18 1 12 12 8 2 8 8 2 8 49 58 21 190 258 275 1 844 136 010 138 715 17 3 2 3 Bopp Reuther. Siemens Halske. U 3 3 62 109 196 1 538 70 559 72 470 41 37 17 116 137 71 306 55 399 56 124 9 132 9 132 Woltmann 150 mm w n Totaal h. Diverse distributie-aangelegenheden. Onderzoek naar lekken. Kaliber der leiding in mm. 150. I 200. Breuken en lekken in het leidingnet. Openbare brand- en sproeikranen. f. Aansluitingen aan het hoofdleidingnet. g. Watermeters. 100 80 m3 (100 50 m3 80 30 m3 50 20 m3 38 10 m3 32 7 m3 25 5 m3 19 3 m3 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 138