f 11 het waterverbruik in de 1734 126 803 h. i. a Totaal 133495 8 Het aantal aangesloten percelen, beoordeeld naar de toestand op het einde van het jaar, nam gedurende 1946 toe met 6 523 tegen 9100 in het daaraan voorafgaande jaar. Het aantal percelen, op 31 December 1946 aan het hoofdleidingnet aangesloten, blijkt uit het volgende overzicht. Rijksgebouwen Gemeentegebouwen 908 554 j. k. b. 32921 11875 21 563 50 562 9 882 885 849 3424 72 d. f. a- f I Bij een onderzoek in percelen, waarin een abnormaal verbruik was geconstateerd, werden onder meer in 1494 gevallen (vorig jaar 1125) meer of minder ernstige gebreken aan binnen leidingen geconstateerd en wel 413 (vorig jaar 291) in stortbakken voor elosetinrichtingen, 281 (vorig jaar 255) lekkende tapkranen, 692 (vorig jaar 490) lekken in binnenleidingen, waaronder 429 (vorig jaar 267) ondergrondse lekken, terwijl in 108 (vorig jaar 89) gevallen een tapkraan in geopende toestand werd aangetroffen. levering a f 2,25 per kwartaal 1,50 0,10 aan hofjes (210) tijdelijke gebruiken (Overgangsregeling, zie artikel 6 van het Tarief.) levering tegen gewoon tarief (f 0,30 per m3, eventueel met rabat) levering tegen f 0,25 per m: 0,20 0,15 0,10 b. Onderzoek naar nachturen. Bij het onderzoek van het waterverbruik in de nachturen in het verzorgingsgebied bleek in 42 stadsdelen, die in de eerste helft van het ver slagjaar werden onderzocht ongeveer 2/3 van de totale oppervlakte van de stad omvattende het gemeten nachtverbruik in alle gevallen slechts weinig af te wijken van het verwachte verbruik. Daar het opsporen van lekken der halve geen resultaten opleverae, is dit onder zoek in het 3e kwartaal van 1946 stopgezet. c. Lekzoeken. Ook het lekzoeken met luisterstaven leverde weinig succes op. Van de 28836 beluisterde aan sluitingen werden in dienstleidingen 226 lekken opgespoord, hetgeen overeenkomt met 7,5 pro mille (vorig jaar 13,3 pro mille), om welke reden het lekzoeken in September van het verslagjaar eveneens is stopgezet. Bovendien werd water geleverd voor: 750 brandkranen (afzonderlijke aansluiting); 15 tui nen (afzonderlijke aansluiting); 115 urinoirs (met meter); 221 opzetstukken met watermeter; 6 sproeiwagens (met meter)1 monument (G.E.B.); 6 312 openbare brandkranen; 41 open bare kranen; 10 paardendrinkbakken43 hon dendrinkbakken. Het aantal geplaatste meters, met inbegrip van 56 tussenmeters, bedroeg aan het einde van het verslagjaar 119 923 of 6 636 meer dan op 31 December 1945. De staat op blz. 9 waarbij verwezen mag worden naar de grafische voorstelling als bij lage geeft een overzicht van het bevolkings cijfer, het verbruik en de geldelijke opbrengst van de waterverkoop sedert 1920. Op 31 December van het verslagjaar waren 505 (vorig jaar 511) bewijzen van inschrijving verstrekt, terwijl aan 41 (vorig jaar 36) instel lingen of personen vergunning was verleend om in eigen percelen waterfitterswerkzaamheden te verrichten. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. c. 3 1 IV. r l BIJZONDERHEDEN OMTRENT DE EXPLOITATIE. Overige percelen volgens watermeter. a. e. Dienst voor abnormale verbruiken. Volgens abonnement. Aantal percelen. Particuliere percelen volgens watermeter. Regeling voor de erkenning van waterfitters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 139