I - 11 I FINANCIEEL GEDEELTE. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 10 I t fr Omtrent de rekening over 1946 kan het vol gende worden opgemerkt. Het winstsaldo bedraagt f 415.258,94. In ver gelijking met het nadelig saldo van 1945 is dit een vooruitgang van f 703.631,95. De baten (zonder rekening te houden met art. III „Restitutie door de Gemeente van de kosten van openbare dienst” en met art. IV „Rente van kasgeld”) zijn circa f 763.730,hoger. Meer brachten op art. I „Opbrengst van het duinwater” rond f 618.060,van art. II „Op brengsten uit de distributie”, de onderdelen a „Huur van watermeters” rond f 45.610,b „Huur van aanvoerleidingen” rond f 24.570, c „Sluiten en heropenen van dienstkranen en verzegelen van brandkranen” rond f 1.050, d „Huur van opzetstukken met watermeter” rond f 110,e „Vergoeding van kosten inge volge art. 14, 3e lid, laatste zin van het Tarief” rond f 890,„Werken voor rekening van anderen” rond f 81.280,g „Diversen” rond f 1.390,en van art. V „Bijzondere inkomsten” de onderdelen a „Posten van afgesloten dienst jaren” rond f 1.830,b „Huren en pachten” rond f 3.420, Minder brachten op de onderdelen c en d van art. V onderscheidenlijk „Baten der spaarrege ling” rond f 80,en „Diversen” rond f 9.970, en art. VI „Verhaal van pensioensbijdragen” rond f 4.440, De lasten zijn (zonder rekening te houden met art. III „Kosten van openbare dienst”), verge leken met die over 1945, rond f 60.100,hoger. Meer werd gevorderd voor art. I „Productie kosten” rond f 40.140,art. II „Distributie- kosten” voor de onderdelen a „Plaatsen, afne men en verwisselen van meters” rond f 3.230, b „Werken voor rekening van anderen” rond f 77.700,c „Diversen” rond f 2.310,—, art. IV „Onderhoudskosten” rond f 58.750,art. V „Algemene kosten” o.m. voor de onderdelen a „Jaarwedden, eventuele wachtgelden en lonen hulppersoneel” rond f 56.780,—, e „Kinderbij slag” rond f 5.600,f „Ongevallenwet” rond f 460,h „Ziektewet” rond f 2.460,i „Zieken fondsenbesluit” rond f 2.830,fc „Bijdragen voor eigen en weduwen- en wezenpensioen” rond f 11.115,p „Premie voor verzekering van motorrijtuigen enz.” rond f 285,q „Grond-, dijk- en polderlasten enz.” rond f 475,—, r „Mo torrijtuigenbelasting” rond f 1.135,u „Druk- en bindwerk, schrijf- en tekenbehoeften, diverse bureau-onkosten” rond f 11.090,v „Vracht- en tramgelden” rond f 280,w „Briefporti enz.” rond f 2.100,z „Schoonhouden der gebouwen voor de algemene dienst” rond f 2.690,aa „Verlichting en verwarming der gebouwen voor de algemene dienst” rond f 2.210,bb „Kosten der telefoonaansluitingen” rond f 440,cc „Di versen”, waarin begrepen het invasievoorschot groot f 73.413,34, rond f 48.340,en dd „Kosten van keuring en ziektecontróle” f 2.800, Lager waren art. V „Algemene kosten” o.m. de onderdelen b „Arbeidslonen van algemene aard” rond f 6.790,—, c „Verlofgelden” rond f 2.630,d „Ziekengelden, bijslagen getroffe nen” rond f 32.050,j „Pensioenen” rond f 14.540,—, m „Kosten vereveningsheffing” rond f 1.770,t „Ondernemingsbelasting” f 68.000, „Kosten luchtbescherming” f 5.910,terwijl meer werd overgebracht naar de artt. II en III der .Hasten” f 2.705,art. VI „Renten”, waarin begrepen „Rente van kasgeld” rond f 18.670, art. VII „Afschrijvingen” rond f 39.450,art. VIII „Oninbare posten” rond f 67.340,art. IX „Uitkeringen aan de Gemeente” rond f 10.670, en art. X „Onvoorzien” rond f 2.570, De kostprijs van het water bij de verbruikers bedroeg 19,3395 cent per m3 tegen 22,3632 cent per m3 in 1945. De af geleverde hoeveelheid water bedroeg circa 18,6 pCt. meer dan in 1945. Het aantal percelen, waaraan water werd ge leverd, bedroeg op 31 December 1946 circa 5,14 pCt. meer dan op 31 December 1945. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 90.450,en verminderde door aflos sing met rond f 406.550, VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 141