12 Inspecteur. Bestuur. Tarieven. a. 1 STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER” TE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Wnd. adjunct-secretaris. Als wnd. adjunct-secretaris fungeerde de heer D. P. Lindhout, administratief ambtenaar ter Gemeentesecretarie, afd. Openbare Werken en Bedrijven. De adjunct-secretaris, de heer J. G. D. Mey- boom, die reeds geruime tijd het Inspectoraat had waargenomen, werd benoemd tot inspecteur. Personeel. In één geval moest straf worden opgelegd; overigens verrichtte het personeel zijn dienst met ijver en toewijding. De sterkte van het badhuispersoneel, welke in 1945 met ongeveer 20 pCt. was ingekrompen, kon op hetzelfde peil gehandhaafd blijven. Niettemin werd nagegaan, in hoeverre deze formatie op de duur intact zou kunnen blijven. In het bijzonder rees de vraag, of het wel nood zakelijk was het gehele badmeesterscorps te handhaven en of in verband hiermede niet twee of meer kleine inrichtingen onder het beheer van het verlaagde tarief voor kuip- en stortbaden in de eerste dagen der week; d. afschaffing van de knipkaarten. De onder d. genoemde wijziging is ook van toepassing op het Volkszeebad te Scheveningen en het Zuiderparkbad, waar bovendien de abon nementen werden afgeschaft. De tarieven in de badhuizen werden ter aan passing aan het gestegen algemene prijspeil ge wijzigd en wel door het minimumtarief der stortbaden te stellen op f 0,10; b. het tarief der kuipbaden te verhogen met 25 a 50 pCt.; c. afschaffing Op 5 Juli overleed de heer W. P. Blokpoel, die sinds de oprichting der Stichting als gede legeerd lid voor de schoolbaden deel van het Bestuur uitmaakte. Zijn veelzijdige toewijding heeft medegewerkt tot de bloei van de Stichting De diensten, welke hij haar bij herhaling heeft bewezen, zullen in dankbare herinnering blijven. In de hierdoor ontstane vacature werd voorzien door de benoeming van de heer W. Boer, Ge meentelijk inspecteur van het Onderwijs. Het Bestuur werd uitgebreid met twee leden, t.w. mevr. F. Enklaar van Guerickevan Heems- kerck als vertegenwoordigster van de Neder landse Vereniging voor Volks- en Schoolbaden en de heer Ir. F. C. J. M. Wirtz, directeur van het Instituut voor Warmte-Economie T.N.O. Ter vervanging van de Raadsleden mevr. W. P. A. ReitsmaValstar en de heren J. Moes kops en E. Polak benoemde de Gemeenteraad in zijn vergadering van 9 September 1946 tot lid van het Bestuur de Raadsleden mevr. A. C. van KoertMulder en de heren C. A. M. Diepenhorst en A. L. M. Dinkhuijsen. Door deze wijzigingen bestond het Bestuur op 31 December uit de volgende leden. Dr. B. van den Tempel, voorzitter; J. J. van Langen, onder-voorzitterMr. W. F. K. Cost Budde, secretaris; H. C. M. van Benthem, boek- houder-kassiermevr. F. Enklaar van Gue rickevan Heemskerck, mevr. A. C. van Koert Mulder en de heren J. P. E. van Ameijde, W. Boer, C. A. M. Diepenhorst, A. L. M. Dink huijsen, Ir. A. J. Gurck, J. J. jTh. de Kok, J. C. A. Ultee, B. Verwaal en Ir. F. C. J. M. Wirtz. Wegens ongesteldheid van de heer H. C. M. van Benthem trad dit jaar op als wnd. boekhouder- kassier de heer W. A. van der Horst, die ook de vergaderingen van het Bestuur bij woonde. De heer J. P. E. van Ameijde werd tijdelijk benoemd tot gedelegeerde voor de zeebaden. De heer B. Verwaal bleef als gedelegeerde belast met de dagelijkse leiding over het zwem bad Zuiderpark en het schoolzwembad aan de Escamplaan. BIJLAGE 1) T.N.O. Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 148